Seleksjes sneon 29-11

Weppers freed 28-11
26 november 2008
Utslaggen sneon 29-11
28 november 2008

De seleksjes fan sneon 29 novimber

SDS 1 – Olympia ’28 1 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Jelmer, Henk, Mark, Tsjalling, Harm en Jaap

SDS 2 – BCV 2
11.10 der wêze
12.00 fuotbalje
Marten, Jildert, Dirk, Syb, Anne, Robert, Remco, Wichard, Dennis, Feite, Jan-Simon, Sietse, Hjalmar en Sybren

Bolswardia 2 – SDS 3 
11.00 fuort
12.15 fuotbalje
Allegear €15,- meinimme!

Geert, Gerrit, Pieter, Eeltsje, Ralph, Willem, Sjoerd van B., Pytrik, Jentsje, Arjen, Peter, Jeroen en Ronny. 

de Wâlde 2 – SDS 4

11.30 fuort
12.45 fuotbalje
Ids, Hendrik, John, Jelte, Johan, Erwin,Lieuwe, Gert-Jan, Martijn, Doede, Bram, Frans P., Pieter L., Douwe, Tim en Christoffer.

WWS 3- SDS 5 
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Anco, Gerlof, Klaas, Ids, Bertus, Harm A., Tjeerd, Auke, Christiaan, Marco, Piet, Johnny,  Klaas M., Gerrit, Ype, Jappie en Daan. 

SDS DA1 – SDS DAJ 1
13.30 fuotbalje
DA 1: Wiepkje (keepster)(Geartsje is siik), Margriet, Nynke, Antje, Annemarijke, Cindy, Janneke, Anke, Annewil, Marleen, Sjoukje, Annemarije H, Amarins de  H., Wilma, Joutsen, Hotke Rispens (nieuw) en Baukje Wytske. 
groet Jan Bouke  

JV Bolsward A1- SDS A1
9.10 fuort
10.30 fuotbalje
Harm Jan, Remco, Jelte Pieter, Albert, Elger, Ewout, Wytze, Freek, Arjen, Bauke Jan, Jacob, Andries, Jarco, Ronald, Doede en Peter.


Wa binne der net of meie net meidwaan:
Hendrik (nei Minnertsgea B1 – SDS B1) 
Arjan (blessure)
Bauke ( betinke wat hij fan de Sint ha wol)
Floris (de âld dyk om)
Jeroen (knibbel)
Stefan (nije keeperswanten keapje)
Donny (Qui?)
Paul (
te toeterjen yn de Igge)
Steffen (blesseard oan de knibbel)
Andrew (bliuwt leaver op de pôle)
Sjoerd (oare leuke dingen dwaan)
Jan (
nekhernia)
Bote (útrinne)
Gerlof ( fyts poetse)
Gerrit H (net te lêzen)
Rudy (strúkrover)
Ivo (slippers passe)
Pieter (
Hongaars ite)
Bas (notebook)
Albert-Jan (kin de Skoalleseize net mear fine)
Jacob S (snelkrukke)
Romke (snoeie)
Rinse ( hús te keap)
Coen ( gjin reden)
Willem V. (blessure)
Jelle ( fluitsje)
Ype (isias)
Stoffel (jaaie op wat Tjeerd rinne litten hat)
Trienus (ambu)
Aant (fluitsje en flagje!)
Durk O. (rêstich oan)
Jacob (maachkrampen nei it iten fan bloedwoarst)
Ype (ljisk fersoargje)
Folkert R (komt fansels net)
Klaas (komt net fansels)
Gearstje (siik)
Jort (sjoch hjirûnder)
Jort gie op 15 novimber tsjin CVVO swier troch de ankel. In dik aai en in soad pine wie it gefolch. Earst in wike yn it ferbân en dernei mar wer sjen. Der is samar in wike foarby, dat sakrekt Jort efkes skille. Bliid ferrast wie ik (en Jort fannewike ek) dat it tige goed giet. Der is neat stikken en de fysio hat Jort aardich oan de gong, sels op de rinbân! Takom moandei mei hy sels al wer rûntsjes drave op de training. Moarn giet Jort wol as supporter mei.
Groetnis,
Klaas