Seleksjes sneon 28-3

SDS League: "De Ruiver FC" pakt wykpriis!
26 maart 2015
Weppers freed 27-3
26 maart 2015

NOK 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Wytze, Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Sjoerd de V 
Assistent skiedsrjochter: Wa wol flagje? Skilje mei Anne Brouwer 0653645604

sc Bolsward 2 – SDS 2
11.15
: der wêze 
12.15: fuotbalje
Kristian, Jort, Ruurd, Sjoerd, Geert, Hendrik E, Gerrit, Feite, Pieter, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse,  Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Jeroen, Bote, Feite, Pieter K

AVC 3 – SDS 4
11.10 der wêze
12.30 fuotbalje
Pieter W., Wichard, Rudy, Harm Auke, Gert Jan, Robert, Jan Simon, Robert, Pieter-Lieuwe, Klaas, Jeroen,
Flagger: Daan Boersma

SDS 5 – HJSC 3
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Jelle de V, Jelte, Jelle D, Klaas Bouke, Arjan, Sytse H, Gerlof J, Andries, Thomas, Ruun, Eeltje,  Jort, Peter, Doede en Wietse

St Annaparochie A 1 – SDS A1
13.20 fuort
14.30 fuotbalje
Pieter, Jurjen L, Jelle Jan, Stephan, Lourens, Martijn, Wiebe,  Almar,  Pieter, Gerwin, Habtamu, Inne, Matthijs
Flagger: Klaas Overal

Riders: Almar, Lourens, Jelle Jan, Stephan, Jurjen