Seleksjes -sneon-

Wepperkes -freed-
1 december 2006
Programma en ôflast 2 desimber
2 december 2006

SDS 1(om 14.30  thús  Be Quick Dokkum):
Jaap, Floris, Tjeerd, Mark, Kees, Tjalling, Jacob-Klaas, Harm,Hendrik ,Henk ,Anne , Erik, Dirk-Yde en Tsjipke Klaas.

SDS 2 (út om 14.30 tsjin Urk 4)
:
Marten, Robert, Geert, Dennis, Jan-Simon, Sjoerd, Pieter, Bote,  Feite, Sybren, Ruurd, Stefan, Johannes en Skelte

SDS 3 (om 12.15 thús tsjin Makkum 2):
Jappie, Syb, Jentje, Jeroen, Jan, Wouter, Lieuwe, Durk, Anco, Auke, Gerlof en Jelte
 
SDS 4:
Dit team bestiet jammer genôch net mear, mar hiene oars tsjin de Flamingo’s moatten

SDS 5 (om 14.30 thús tsjin Blauw Wit 9):
Jaap, Bertus, Ype T., Piet, Durk, Roel, Sipke, Gerrit, Folkert R., Aant en Klaas M.

SDS 6 (12.45 fuotbalje tsjin Sleat 3):
Lieuwe, Bas, Bas, Coen, Geert, Ivo, Rinse, Willem,  Tiemen, Gerlof-Jan, Rudy, Jacob-Sjirk en Harm Auke

SDS A1 (om 12.30 út Bant A1):
A1 sil mei in voltallige seleksje ôfreizgje nei Bant

Wa binne der net(en wêrom):
Jeroen B.(wachtet op knibbeloperaasje)
Remco Brouwer (helpt syn broer bij it wachtsjen)
Gerrit T. (winterstop!!(wêrom?klik
hjir).
Willem (skouten)
Arjan P. (op ‘e nij lêst fan de yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (te
flitsen)
Frank (ûngetiid)
Albert Jan (opname X-factor)
Remco B. (kontraktbesprekking)
Wichard (skûtels pleatse)
Sjoerd van B. (oefenje foar Iepenloftspul 2007)
Klaas Visser (blessure)
Stoffel (fûkje sette)
Jacob P. (nei blessure psycholoog)
Wesley (?)
Ids (oan it wurk)
Ype B. (oan it wurk)
Jelle (oan it wurk)
Eddy (oan it wurk)
Tjeerd (oan it wurk)
Pieter-Liuwe (bekomme fan de klap út de taksi)
Pieter Groenveld (seare foet)
Romke (leanbedriuwe)
Christian (hús yn oarder meitsje)
Hjalmar (down under)
Trienus (mei de frou yn de lappenmand)
Erwin (wol allinne yn it fjirde)
Vitor (sit yn Brazilië)


Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei
info@vv-sds.nl!!