Programma en ôflast 2 desimber

Seleksjes -sneon-
1 december 2006
Wepperkes -sneon-
2 december 2006

At de buirenradar it talit giet allinnich Urk 4 – SDS 2 hjoed troch. De rest is al ôflast.

    útslach
14:30 SDS 1 (zat) – Be Quick D 1 (zat)  afgelast
12:15 SDS 3 (zat) – Makkum 2 (zat)  afgelast
14:30 SDS 5 (zat) – Blauw Wit ’34 9  afgelast
12:45 SDS 6 (zat) – Sleat 3 (zat)  afgelast
10:30 SDS C1 – Geel Wit C1  afgelast
14:30 Urk 4 (zat) – SDS 2 (zat)  
12:30 Bant A1 – SDS A1  afgelast
12:00 Joure SC B5 – SDS B2  afgelast

Witte jim noch in útslach dy’t er net opstiet, mail it ús. Maile kin nei dizze adressen.
Ek doelpuntenmakkers en opmerklike feiten krije wij graach troch.