Seleksjes sneon 27-11

Weppers freed 26-11
26 november 2010
Ôflast sneon 27-11
26 november 2010

Oeverzwaluwen 2 – SDS 2 
12.45 fuort
14.30 fuotbalje
Feiko, Feite, Hendrik de J., Arjan, Jort, Elger, Marten, Bauke, Gerrit, Jan-Simon, Syb, Anne en Robert.

SDS 3 – Mulier 2
11.36 der wêze
12.30 fuotbalje
Harm, Sjoerd van B., Jelte-Pieter, Willem, Geert, Hendrik E., Jentsje, Pieter, Sjoerd R., Bote, Gerlof, Ralph en Andrew.

SDS 4 – de Wâlde 3
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Harm-Jan, Thor, Christiaan P., Lieuwe J, Johan D., Rudy, Pieter G., Bas, Gerlof J, Jeroen L, Frans P., Pieter L. en Jeroen & Ronny.

Oeverzwaluwen 4 – SDS 5
10.50 fuort
12.00 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Lieuwe, Ype, Robert H en Wichard.

SDS 6 – Berlikum 5
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Bram, Ids, Steffen, Gert-Jan, Sytse, Pytrik, Jan M., Bauke Jan, Johan, Martijn, Doede S en Peter.

SDS Da 2 – Heeg Da1 
13.45 oere der weze
14.30 oere fuotbalje
Antje, Baukje Wytske, Geartsje, Hester, Hotske, Jitske, Margriet, Marije, Mette, Mirjam, Sanne Rixt, Sieta, Sietske, Tarina en Tryntsje.