Ôflast sneon 27-11

Seleksjes sneon 27-11
26 november 2010
Weppers sneon 27-11
27 november 2010

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700.

7.40 Mail fan wedstriidsikretaris
Yn Easterein is alles ôflast

9.50 Jappie Wijnia lieder SDS 5
Kontakt hân mei Oeverzwaluwen. SDS 5 giet net troch, sa as it no like SDS 2 wol.

10.58 Jeroen Brouwer lieder SDS 2
Ek Oeverzwaluwen 2 – SDS 2 is ôflast

    útslach
10:00 SDS F3 – Akkrum F4  ôflast
10:00 SDS F1 – Heerenv. Boys F2  ôflast
11:15 SDS D3 – Workum D2  ôflast
11:15 SDS D4 – Beetgum D4  ôflast
12:30 SDS 3 – Mulier 2  ôflast
12:30 SDS 4 – Walde De 3  ôflast
14:30 SDS 6 – Berlikum SC 5  ôflast
14:30 SDS DA2 – Heeg/IJVC DA1  ôflast
9:00 GAVC E2 – SDS E1  ôflast
9:30 Minnertsga D1 – SDS D1  ôflast
12:00 Oeverzwaluwen 4 – SDS 5  ôflast
12:00 Dronrijp A1 – SDS A1  ôflast
13:45 Terschelling C1 – SDS C1  ôflast
14:30 Oeverzwaluwen 2 – SDS 2  ôflast