Seleksjes sneon 2-10

Weppers tongersdei 30-9-2021
30 september 2021
Sneon 2-10-2021
1 oktober 2021

Sa sitte je sneons ferlegen om fuotballers en sa streamt it oer. Mei in gemiddeld tal fuotballers fan 15 per team moat it moarn hielendal goed komme tochten wy sa.

Oeverzwaluwen 1 – SDS 1

De earste útwedstriid fan it seizoen fan SDS is al jierren tsjin Oeverzwaluwen 1. Dat is no net oars. Nei de 1-1 tsjin Oudehaske giet SDS 1 no nei Koudum.  Om 14.30 giet it los. Hendrik Sweering sil foar it earst by SDS 1 de flagge hantere.

12.30 aanwezig
12.45 bespreking
13.00 vertrek

1 Jaap ©️
2 Luuk
3 Erik
4 Gerwin
5 Remco
6 Wierd
7 Peter
8 Matthijs
9 Hendrik
10 Pieter
11 Teun
12 Jelte-Pieter
13 Sjoerd
14 Stan
15 Wesley

sc Stiens VR 2 – SDS Vr1

Om 12.15 yn Stiens mei SDS Vr.1 foar it earst dit seizoen écht los.
De seleksje:

1 Petra Koopmans
2 Gerry-Edou Mollema
3 Marrit Hiemstra
4 Richtsje Strikwerda
5 Lisanne Wiersma
6 Janieke Dijkstra
7 Jildou Sweering
8 Elske Galema
9 Seriette Strikwerda
10 Kirsten Hiemstra
11 Hester Kingma
12 Femke Terpstra
13 Evi Bouma
14 Minke Postma

Aanwezig 10.15 uur
Vertrek 10.30 uur

SDS 2 – sc Franeker 2

Om 14.30 oere yn Easterein de wedstriid fan SDS 2. Dizze mannen wurde om 13.30 oere yn de kantine ferwachte.
De seleksje: Anco, Douwe-Jan, Mark, Steven, Arjen, Bauke, Ewout, Jort, Jurjen, Kevin, Lieuwe, Niels, Robin, Sietse en Sjoerd de V.

SDS 3 – sc Joure 4

SDS 3 mei ek wer thús oantrede en sij dogge dat tsjin sc Joure 4. Om 14.30 oere efter de kantine en om 13.30 oere yn de kantine.
De seleksje:
1: Frank
2: Jildert
3: Yward
4: Stefan
5: Jelmer
6: Bote
7: Marten
8: Jacob Klaas
9: Ralph
10: Mark
11: Anne
12: Piter
13: Hendrik
14: Kees
15. Tsjipke

SDS 4 – Hielpen 2

Om 12.15 sil SDS 4 yn de earste thúswedstriid fan it seizoen los tsjin Hielpen 2 Dizze lju wurde 11.30 oere yn de kantine ferwachte en 11.40 oere yn de boks:
Eeltsje, Tjitse, Tom, Wessel, Aiso (fanôf 12.21 oere), Allert (1e helte), Broer-Jacob (1e helte), Gerben, Gert-Jan (2e helte), Ids(ien helte), Jeffrey, Jorrit, Leon, Michael, Thomas, Tjeerd, Wietse (2e helte) en Wiltsje.

Scharnegoutum ’70  4 – SDS 5

Om 12.45 treedt SDS 5 oan yn Skearnegoutum. In lekkere brede seleksje sil sjen de punten nei Easterein mei te nimmen:
Dirk, Dirk-Yde, Doede-Douwe, Feite, Gert-Jan, Harm-Auke, Henk, Ids, Jan-Simon, Jentsje, Jeroen, Kerst, Klaas, Peter, Robert, Ronny en Syb.

Wa binne der net:
Lourens (knibbel)
Wiebe (ljisk)
Jesse (fisk)
Kent (ljisk)
Peter (ljisk)
Stijn (mitella)
Sjoerd R. (wurkje)
Watze-Jacob
Haije-Jan
Skelte (bekomme fan al dat toanielspyljen)
Steven (sealbalje)
Wilm (ljisk)
Inne (foarsichtich oan)
Habtamu (fergaderje)
ensfh.