Seleksjes sneon 19 april

SDS League: Jan pakt alwer de wykpriis!
18 april 2008
Weppers freed 18-4
18 april 2008

Sneon 19 april wurdt der wer fuotballe.
SDS 1 mei besykje in stikje foarm en wat mear skerpte werom te finen om de neikompetysje goed yn te gean.

Soe SDS 2 de periodetitel binnenhelje kinne yn Lemmer?

Soene de Blauw Wite Ljouwerters wol genôch spilers hawwe om oan te treden tsjin SDS 3?

Kin SDS 4 dat prachtige tredde plakje yn de kompetysje fêsthâlde?

En sit der foar foar SDS 5 mear yn as it 5-de plakje?

 

It Fean 1- SDS1 om 14.30 oere.
Skelte, Erik, Jacob-Klaas, Tsjeard, Jildert, Hendrik, Arjan, Henk, Mark, Anne, Harm,  Jaap en Tsjipke.

 

CVVO 2 – SDS 2 om 14.30 oere, fertrek om 12.30
Feite, Redmar, Jeroen, Dennis, Marten, Jan Simon, Stefan, Syb, Arjen, Ralph, Sybren, Willem en Hjalmar.

SDS 3 – Blauw Wit 4  giet net troch
Kasper, Sjoerd, Sjoerd, Jelte, Wichard, Anco, Pytrik, Jentsje, Jan, Ronny, Wouter, Gerlof Jan

SDS 4 –
Bolswardia 4  14.30 oere 
Korné, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Ivo, Bas, Romke, Rinse, Gearard, Coen, Willem, Tiemen, Jeroen L.

SDS 5 – Makkum 4  om 12.00 oere

Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Harm A, Tjeerd, Sipke, Christiaan, Aant, Piet, Ype., Klaas

 

Der net binne:

Geert, Floris, Wesley, Jelmer, Tjalling, Dirk Yde, Robert, Bauke, Gerrit, Robert, Pieter, Donny, Bote, Jos, Remco, Paul, Stefan, Frank, Gerlof, Jeroen, Jappie, Gerrit, Jacob S., PvP,, Bas, Eddy, Marco, Trienus, Klaas, Jacob, Roel, Gerrit, Folkert R.

 

Sij hawwe allegear in reden.