SDS League: Jan pakt alwer de wykpriis!

Weppers tongersdei 17-4
16 april 2008
Seleksjes sneon 19 april
18 april 2008

Wy hawwe it 4 kear neiteld, mar it kloppet echt. Jan Stenekes pakt dizze wike op ‘e nij de wykpriis mei de Jan Spencer Blues Explosion.

Camataru fan René Zijlstra moat nei ien wike it earste plak alwer ôfstean. De P.N.’ers(wêr soe dat eins foar stean) fan Jappie Wijnia en Wichard Deinum pakke sear ferrassend de lieding.

Sjoerd Rispens rekkent him hielendal ryk mei Fonzy. hy stiet no al 4e en ynformearde juster al foarsichtich wat it prizenjild is. De foarige edysjes fan de SDS League ynformearde hy meastentiids nei de poedelpriis. No hat hy mar f6est in kaart foar Lowlands helle.

Stiif ûnderoan fansels: Kwaliteit is geen toeval fan Rudy Dijkstra. Tafallich hie hy dizze wike net de leechste wykskore. Dat wie dizze wike Team Kooistra fan Hans Kooistra mei 2 punten. Rudy hie…4…… 

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 9.