Seleksjes sneon 19-9

Weppers freed 18-9
18 september 2009
Utslaggen sneon 19-9
18 september 2009

Trynwâldster Boys 1 – SDS 1 
12.15 fuort
14.00 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob K., Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Harm, Redmar, Jaap en Jacob von Wieren.


SDS 2 -Blauw Wit 2
13.15 der wêze foar groepsfoto
14.30 fuotbalje
Marten, Freek, Wichard, Jelte, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Eeltje, Henk, Mark, Arjan, Hjalmar en Robert

VVI 2 – SDS 3
12.00 fuort
13.30 fuotbalje

Willem, Gerrit F, Geert, Andrew, Dirk, Jentsje, Pieter, Sjoerd R,  Jeroen, Ronny, Ralph, Harm Jan, Sybren en Hendrik.

SDS 4 – Zeerobben 4
12.00 der wêze
12.30 fuotbalje
Remco P, Jeroen L, Jelte, Lieuwe, Rudy, Pieter, Gerlof, Frans Pieter, Ids, Klaas M., Folkert R. en Pieter Lieuwe.

SDS 5 – Foarút 3
Giet net troch. Dat leit him net oan Foarút!! 

Foarút 4 – SDS 6
13.00 fuort
14.00 fuotbalje

Ids de Boer, Steffen, Gert Jan, Tim, Bauke J. Sytse, Johnny,  Leandro, Harm Auke, Doede, Bram, Jan, Thomas,  en Jan Bouke.

Wa soene der wol west ha, mar fuotbalje net: de seleksje fan SDS 5

De rest is der net.