Seleksjes sneon 18-9

Weppers freed 17-9
16 september 2010
SDS League: Yward pakt wykpriis!
17 september 2010

De trainers en lieders fan de ûndersteande alvetallen ferwachtsje de folgjende spilers sneon.

Oostergo 1 – SDS 1
11.00 teamfoto
12.00 lunch
12.30 fuort nei Ie
14.30 fuotbalje
Ewout, Feiko, Feite,  Erik, Jacob, Hendrik, Tsjipke, Arjan, Mark, Harm, Redmar, Andries, Jacob en Jaap.

SDS 2 – Balk 2
12.45 fuort
14.30 fuotbalje
Jildert, Grietzen, Arjen L, Jort, Elger, Marten, Sjoerd vB, Jelte P., Dennis, Gerrit, Jan Simon, Syb, Anne, Robert en 
Willem.

Heeg 2 – SDS 3 
13.00 fuort
14.30 fuotbalje
Harm Jan, Bauke, Doede, Eeltje, Christiaan P, Geert, Hendrik E, Jentsje, Pieter,  Stefan, Sjoerd R., Bote, Gerlof, Ralph

Makkum Da 1- SDS DA2
12:30 net fuotbalje

SDS 4 – EBC 2

15.30 der net wêze
16.15 fuotbalje giet net troch

SDS 5 – Oudega 2
14.00: der net wêze
14.30:
net fuotbalje

SDS 6 – TOP 63   3

15.30 der net wêze
16.15
net fuotbalje