Evenementen in november 2022

Weppers freed 17-4
16 april 2009
Utslaggen sneon 18-4
16 april 2009

De seleksjes fan sneon binne wer klear. It wie in makkie want SDS 2, SDS 5 wiene al frij en SDS 6 giet ek net troch omdat de tsjinstanner 16.30 wol wat let fynt.(!)

SDS 1 – Olympia 1 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Tsjeard, Hendrik, Arnoud, Tsjipke, Dirk-Yde, Anne, Harm, Redmar, Jaap, Feite

Workum 2 – SDS 3
11.30 fuort
12.45 fuotbalje

Mark, Remco, Pieter, Stefan, Eeltje, Hjalmar, Ralph, Sybren, Sjoerd van B., Jentsje, Sjoerd R., Peter, Jeroen, Ronny.

de Wâlde 2 – SDS 4
11.30 fuort
12.45 fuotbalje
Hendrik E, Gerlof-Jan, Arjen van Putten, Bote, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Bas, Coen, Frans Pieter, Jacob Sjirk(flagger)

SDS A1 – Lemmer A1
Der wêze : 13.30
Spylje: 14.30

Harm Jan, Jort, Jelte Pieter, Albert, Ewout, Andries, Arjen, Bauke Jan, Wytze, Doede, Jacob, Peter, Freek, Elger.
Net:
Remco (stage)
Jarco (Tongersdei binne we wer yn it sikehûs west. It gips is der of, mar hy moat noch wol in wike rest hâlde, om’t de wond noch net goed healt wie.
Hy hat in soarte fan brace krige die hy nachts of dwaan mei. Nei de wike rêst mei hy de foet tanimmend belêste. Oer 4 wike wer foar kontrôle.)