Seleksjes sneon 15-11

Weppers tongersdei
12 november 2008
Weppers freed 14-11
14 november 2008

De seleksjes fan sneon.
Debutanten steane bij SDS 3 (Peter Sijbesma) en SDS 4 (Christoffer Bartlet en Doede Sijsling).

Meppel 1 – SDS 1
12.15 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Jelmer, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Jaap, Gert-Jan en Feite.

Hardegarijp 2 – SDS 2
11.15 fuort
12.45 fuotbalje
Marten, Jildert, Syb, Henk, Redmer, Robert, Remco, Wichard, Bauke, Geert, Jan-Simon, Sietse, Hjalmar en Willem

SDS 3 – ONS 3 (giet net troch)
11.00 der wêze
12.15 fuotbalje

Gerrit, Pieter, Eeltsje, Ralph, Sybren, Sjoerd van B., Andrew, Pytrik, Jentsje, Gerlof, Sjoerd R., Peter, Jeroen en Ronny. 

SDS 4 – Zeerobben 4

11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Hendrik, John, Jelte, Johan, Lieuwe, Rudy, Pieter, Gert-Jan, Romke, Rinse, Martijn, Doede, Bram, Pieter L. Christoffer Bartlett

SDS 5 – Veenwouden 4
13.55 der wêze
14.30 fuotbalje
Anco, Klaas, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel (l), Harm A., Tjeerd, Auke, Christiaan, Aant, Piet, Johnny,  Klaas M., Jacob, Gerrit, Jappie en Daan. 

SDS A1 – CVVO A1
13.30 der wêze 
14.30 fuotbalje

(noch net trochkrigen mar wij tinke dizze spilers sa ûngefear)
Harm Jan, Remco, Jelte Pieter, Jort, Albert, Elger, Ewout, Wytze, Freek, Bauke Jan, Jacob, Andries, Jarco, Ronald, Doede


Wa binne der net of meie net meidwaan:
Hendrik (drave) 
Arjan (blessure)
Mark (skorst)
Harm (noch 2)
Floris (taskôger)
Jeroen (knibbel)
Dennis (kreamkeamer ynrjochtsje)
Donny (Qui?)
Stefan ( net keepe)
Ids (krukke)
Paul (te toeterjen)
Steffen (blesseard oan de knibbel)
Arjen (sit yn de put?)
Jan (siik)
Bote (útrinne)
Gerlof ( bekomme fan hurdfytsen)
Gerrit H (net fit)
Erwin (wêr’r it opfalt dat it meifalt)
Ivo (syktedagen ynhelje)
Bas (Ierske CD’s ynkeapje)
Albert-Jan (kin de Skoalleseize net mear fine)
Jacob S (snelkrukke)
Coen ( fuortsketten ballen fan training op sykje )
Frans P (Dutske les) 
Willem V. (blessure)
Tim (brommer fervje)
Eddy (beamen roaie)
Ype (Lollumer stip meitsje)
Sipke (Equador)
Marco (auto waskje)
Trienus (ambu)
Durk O. (skoute)
Ype (ljisk fersoargje)
Folkert R (leit op de bank)
Klaas (sjekkie roke)