Seleksjes sneon 14-5

Weppers tongersdei 12-5
11 mei 2016
Weppers freed 13-5
13 mei 2016

SDS 1 – Oudehaske 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Seleksje:
Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd, Pieter, Habtamu en Marten
Flagger: Jan Bouke Bouma
Opdracht: winne en der yn bliuwe

Balk 3 – SDS 3
12.50 der wêze
14.30 fuotbalje

Ids, Wichard, Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Gerlof Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Hans, Harm, Peter, Robert, Ype, Klaas, Jeroen, Ronny, Jappie
Flagger: Daan
Opdracht: Net ferlieze en kampioen wurde

Supporters SDS 3
12.50 giet de bus fuort
14.30: oanmoedigje
Geert H, Gatske H, Geert D, Djoke D, Hester H, Marrit H, Niels H, Jorrit H, Luuke vd S, Steven V, Alie D, Theo de J
Opdracht: Roppe, raze, oanmoedigje, stikem bidde en geniete

SDS 4 – Berlikum 5
11.15 der wêze
12.00 fuotbalje
Jelmer, Broer Jacob, Arjan, Rick, Gert Jan, Sytse, Jelte, Igor, Ruun, Eeltje, Wouter Jan, Martijn, Peter en Stefan
Opdracht: geniete en winne