Seleksjes sneon 13-11

Weppers freed 12-11
11 november 2010
Utslaggen 13-11
11 november 2010

VVI 1 – SDS 1
(at it ôflast wurdt om 11.00 oere traine)
12.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Arjan, Mark, Harm, Redmer, Wytze, Jacob, Jaap

Flevo Boys 3 – SDS 2
(at it ôflast wurdt om 12.15 traine)
12.15 fuort
14.30 fuotbalje
Jildert, Hendrik, Grietzen, Arjen L, Jort, Elger,  Marten, Bauke, Gerrit, Jan Simon, Syb, Anne, Robert, Ralph

SDS 3 – YVC 2
(at it ôflast wurdt om 12.15 traine)
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
(Dirk Y) Sjoerd van B, Jelte P, Dennis, Willem, Christiaan P, Geert, Jentsje, Pieter, Sjoerd, Bote, Ronny en Remco B.

SDS 4 – VVI 3
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Harm Jan, Doede, Erwin, Lieuwe J, Johan, Rudy, Pieter, Bas, Gerlof J, Jeroen L, Frans P., Pieter L. Willem V, Jeroen W 

SDS 5 – Scharnegoutum 4
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Boudewijn, Ype, Jappie, Robert H, Wietze F, Jan Friso, Harm Jan (at 4de net trochgiet)

SDS 6 – Berlikum 5
09.50 der wêze
10.30 fuotbalje
Binne noch op trainingskamp.
Bram vB, Jan Bouke, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, an, Johan, Doede en Bram S.

LSC 1890 Da 2 – SDS Da2
11.15 fuort
12.30 fuotbalje
Anke, Antje, Baukje Wytske, Geartsje, Hester, Hotske, Jitske, Joutsen, Margriet, Sietske, Susan, Tessa en Tsjerkje.