Weppers freed 12-11

SDS League: "Team Klaas" rint út!
11 november 2010
Seleksjes sneon 13-11
11 november 2010

Grutte klup aksje
Jonges/famkes  fan A1 en B1 en Dames1,
Wolle dyselden dy’t noch gjin 2 Grutte Klup Aksje lotten kocht ha, sneon € 6.00 meinimme foar 2 lotten?
Ik sjoch jim wol foar of nei de wedstriid.
Bvd.
Gr. Immie

E1-E3 oefenje
E3 stiet in de competitie boven oan de list, mei as twadde Sc Joure E5
It tafal wol dat de léste wedstriid fan de competitie tsjin dizze ploeg is.
Dizze wedstriid, op 20 nov., moat wûn wurde om kampioen te wurden.
Dérom  moarn een oefen wedstriid tsjin SDS E1 om 9:00 oere om de bal nog better ûnder controle te krijen
Wiebe.

Doelpunten
Omdat Jappie Alves 8 kear skoarde woansdeitejûn, is der in nije lieder yn it doelpuntenklassemint. Sjoch
hjir.

Ljisk
Woansdei wie Jappie Wijnia der wis fan. Op ‘e Jouwer leit it beste keunstgersfuotbalfjild. Hij skoarde 8 kear. Freed moast hij konstateare dat hij sneon net fuotbalje kin: lêst fan de ljisk. Mooglike oorsaak: in keunstgersfjild.

Harsens derby (331)
Probearje dit mar net op trainen, want geheid dat je fuotten yn de tizen reitsje: