Seleksjes sneon 13-10

Weppers freed 12-10
11 oktober 2012
Ut- en ferslaggen 13-10
11 oktober 2012

SDS 1 – Grijpskerk 1
13.00: oanwêzich
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Johan, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Redmar, Jaap, Ayanle

Waterpoort Boys 2 – SDS 2 
10.30: der wêze
12.00: fuotbalje
Elger, Tjeerd, Sjoerd vB, Bauke, Jelte, Gerrit, Feite, Jan Simon, Hendrik, Sytse K, Arjen, Anne, Jort, Robert, Bote
Flagger: Willem
Riders: Jeroen, Robert, Marco, Tjeerd

VVI 2 – SDS 3
11.00: der wêze
12.30: fuotbalje
Syb, Remon, Eddy, Willem, Ids, Geert, Hendrik E, Jentsje, Stefan, Henk, Jan, Ralph, Pytrik Andries

SDS 4 frij
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Gerrit K, Douwe, Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Arjan, Gert Jan, Doede, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Peter

Balk 4 – SDS 5
13.10: der wêze
14.30: fuotbalje
Lieuwe B, Ids, Wichard, Harm A, Rudy, Tjeerd, Gert Jan Hi, Christiaan, Robert, Lieuwe, Hans, Peter, Ype, Pieter L., Jappie, Jeroen, Ronny, Manolito