Seleksjes sneon 12-4

Weppers freed 11-4
10 april 2014
Útslagen sneon 12-4
10 april 2014

QVC 1- 1 SDS 1
12.15 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob, Wytze, Mark, Harm, Jaap, Elger, Ayanle, Dirk, Bauke, Jelte P., Lourens.
Assistent skiedsrjochter: Rene Zijlstra

Zeerobben 2 – SDS 2 
10
.45: der wêze
12.15: fuotbalje
SjoerdvB, Feite, Hendrik, Anne, Jan, Bote, Jort, SjoerdR, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem, Pieter en Andries
Riders:  Willem, Jesse, Jort, Jeroen

Woudsend 2 – SDS 3
Utsteld oan moandei 20.00 oer

SDS 4 – Arum 2
12.41 der wêze
13.10 fuotbalje
Bram, Arjan, Rick, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Doede S., Stefan vdV, Jurjen E, Klaas Bouke, Broer Jacob, Remon

SDS 5 – NOK 4
14.10 der wêze
15.00 fuotbalje
Bertus, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Christiaan, Robert, Jan Simon, Hans, Peter, Robert, Ype, Pieter L, Klaas, Jeroen, Ronny 

Readswart A2 – SDS A1
09.45: der wêze
11.00: balje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Teun, Pieter, Jurjen L, Bouke, Stephan K, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Foeke,
Flagger: Klaas Overal

SDS A2 – Sparta A1
14.20 der wêze
15.00 fuotbalje

Marco, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Remon, Jan-Fokko, Jorrit, Bauke F, Stefan K

SDS Vr1 – Scharnegoutum Vr1
12.00 oanwêzich
13.00 fuotbalje

amarins. mette, manon, neeltje, marije, marije, tarina, thessa,
sieta, susan, jildou, hester, gerryedou, sietske,
agnes
Flagger dizze wedstriid is de altyd laitsjende Simon Kingma