Seleksjes sneon 12-3

Weppers freed 11-3
10 maart 2016
Ut- en ferslagen sneon 12-3
10 maart 2016

SDS 1 – NOK 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Feiko, Grietzen, Bauke, Erik, Jacob, Teun, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jaap, Elger, Sjoerd, Ralph Wariman
Flagger: Jan Bouke Bouma

AVC 2 – SDS 2
12.30: der wêze
14.00: fuotbalje

Hendrik, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Jentsje, Pieter, Stefan v K, Jurjen L, Bote, Jort, Tjeerd, Jesse, Willem
Flagger: Klaas de Haan
Riders: Boudewijn, Willem, Jort, Bote

SDS 3 – ONS BOSO Sneek 6
14.15 der wêze
15.00 fuotbalje

Harm A, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Gerlof Jan, Jan Simon, Henk, Johan, Harm, Robert, Ype, Klaas, Ronny
Flagger: Daan

Frisia 1  – SDS 4 
14.00 der wêze
15.00 fuotbalje
Stephan K, Broer Jacob, Arjan, Rick, Gert Jan, Igor, Ruun, Eeltje, Jort, Martijn, Doede, Wietse