Seleksjes SDS 1 en 2 sneon

Wepperkes -tongersdei-
21 oktober 2004
Opmerklike wepperkes
22 oktober 2004

Hjir de seleksjes foar moarn fan it 1e en it 2e. Helaas koenen wy net oan ‘e opstelling fan WPB komme. Mocht ien him te witten komme, mail it efkes nei info@vv-sds.nl.

Earste: Marten, Henk, Dirk-Yde, Jacob-Klaas, Tjipke-Klaas, Kees, Floris, Robert, Hendrik, Wichard, Gert-Jan, Feite, Arnold, Harm.
 
Twadde: Remco, Jeroen, Skelte, Feite, Tsjeard, Anne, Stefan, Willem, Auke, Jan-Simon, Syb, Mark, Ruurd, Pieter.
 
Tredde: Te winkeljen

Fjirde: Te biljerten(10 oer read)

Fiifde: Te karten

Ôfwêzich: Gerrit T.(lêst fan ‘e knibbel), Gerrit H.(stramme spieren), Jos(drok mei eksamens)