Seleksjes -freed-

Wepperkes -freed-
15 november 2007
Utslaggen 17 novimber
16 november 2007

Dit binne de seleksjes dy’t it dwaan moatte.

Buitenpost 1 – SDS 1 14.30 oere (fuort 12.30)
Skelte, Erik, Jacob, Tsjeard, Floris, Kasper, Jildert, Hendrik, Tsjipke, Jelmer, Henk, Tjalling, Anne, Harm, Jaap. 

Be Quick Dokkum 2 – SDS 2  12.00 oere  (fuort 10.00)
Geert, Feite, Dirk, Kasper, Arjan, Redmar, Dennis, Jan Simon, Pieter, Donny, Syb, Sybren, Paul, Hjalmar.

SDS 3 – QVC 2  12.15 oere  (der wêze 11.17)

Korné, Bauke, Marten, Andrew, Bote, Ralph, Jos, Remco, Wichard, Anco, Pytrik, Jentsje,  Jan, Wouter.

Tzum 2 – SDS 4  12.45 oere   (fuort 11.55)
Jelte, Sjoerd, Jelte, Steffen, Gerlof, Erwin, Lieuwe, Pieter, Romke, Gearard, Coen, PvP, Willem, Tiemen, Bas vd W.

SDS 5 – WPB 4  giet net troch
Jaap, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Harm Auke, Aant, Durk, Roel, Ype T., Klaas V. en Christiaan geane mei syn allen nei de yntocht fan Sinterklaas

De folgende  31 spilers dogge sneon net mei:

Wesley (Sinterklaas helpe)
Mark (studeare)
Dirk Yde (weblog folskriuwe)

Robert S (búk)
Douwe (knibbel)

Jeroen (op kreambesite)
Robert H. (knibbel)
Stefan (rêch)
Gerrit F. (wurkje)

Willem (Swarte Piten helpe)
Sjoerd R. (freondinne helpe) 

Arjen (privé-omstannichheden)
Frank (kuile)
Sjoerd van B. (útwaaie op Vaalser berch)
Gerlof (keamer opromje)
Jeroen (noas stiet tydlik net deselde kant op)
Jappie (koache)
Gerrit H (Jimmy)
Johan (mei twa blesearde ankels mobyltsjes ferkeapje)
Rinse (útwaaie op Vaalserberch)
Ivo (útwaaie op Vaalserberch)

Rudy (koken met de frou : 1 ste les LOI)
Trienus (tatoetatoe)
Klaas M. (nei Frânske wûnderdokter)
Jacob (tannisse)
Sipke (knibbel)

Ype B (slijmbeursontsteking)

Tjeerd (jaaie, fervje, sause, bestjoere, resepsje)
Piet (yn ‘e rêch)
Gerrit T (blessure)
Folkert Rients (kofjepads fulle)