Utslaggen 17 novimber

Seleksjes -freed-
16 november 2007
Wepperkes -snein-
16 november 2007

Hast alle alve- en sântallen kinne sneon wer los. De feteranen fan SDS 5 mienden dat se gjin lêst mear hiene fan Sinterklaas, maar helaas leauwe de leeftydsgenoaten fan WPB der noch wol yn.
SDS 3 hat thús in nijsgjirrige wedstryd tsjin de koprinner en A1 mei it opnimme tsjin de Oeverzwaluwen fan Klaas Okkema.
Bij de jeugd kin F1 de kop pakke troch fan Akkrum te winnen.

Utslaggen, doelpuntenmakkers en oare nijsgjirrige saken kinne jim maile nei ús adressen

    útslach
12:15 SDS 3 (zat) – QVC 2 (zat)  1-6
14:30 SDS 5 – Waterpoort Boys 4 ôflast
14:30 SDS A1 – Oeverzwaluwen A1  1-4
10:15 SDS B1 – JV Bolsward B1  2-7
9:00 SDS D1 – Blauw Wit ’34 D2  2-4
9:00 SDS E1 – Balk E2  4-2
9:00 SDS E2 – Dronrijp E3  0-6
10:00 SDS F1 – Akkrum F1  2-5
10:00 SDS F3 – Leeuwarden F4  2-6
14:30 Buitenpost 1  – SDS 1 (zat)  0-1
12:00 Be Quick D 2  – SDS 2 (zat)  2-2
12:45 Tzum 2 (zat) – SDS 4 (zat)  0-0
10:30 RES C1 – SDS C1  0-2
13:45 Terschelling C2 – SDS C2  4-2
9:00 Franeker SC D4 – SDS D2  1-3
14:00 ONB DA1  – SDS DAJ (zat)  3-0
9:00 Nijland E1 – SDS E3  9-0
9:00 Zeerobben E6 – SDS E4  7-1

Bij de wedstriden

Buitenpost 1- SDS 1
Wij wiene bliid ferrast doe´t wij hearden dat SDS mei 0/1 wûn hie yn Bûtenpost. Wij witte allinne dat Erik Haitsma de doelpuntenmakker wie. Foar de rest litte ek wij us graach ferrasse troch Siem Sikma dy’t it ferslach wo meitsje sil.

Be Quick Dokkum 2 – SDS 2 2-2
SDS pakt ien puntsje yn Dokkum wêr ’t sy wol 3 brûke koenen. De earste helte wie dúdlik foar Be Quick. SDS spile net best. Dennis wie de man dy ’t prachtich skoorde. Jammer genôch yn de ferkearde goal. By de rust wie it 2-1. Nei in donderspeech fan trainer Hylke Schrale yn de rust pakte SDS it de twadde helte goed op. SDS krige 100% kansen mar slagge der jammer genôch net yn om mear as ien goal te meitsjen. Doelpunten fan Redmar en Dirk.

SDS 3 – QVC 2    1-6
Wij binne benijd nei it ferslach. Want der is neffens ús wol wat út te lizzen. It ienige doelpunt kaam út Spannum: Bote skoarde. It ferslach fan Bote folget.

Tzum 2 – SDS 4   0-0
Amper kânsen om beide kanten. Dêrmei wie de 0-0 útlein neffens de spilers fan SDS 4. Neffens Bas van der Wey wie it in jonge ploech (!)

SDS A1 – Oeverzwaluwen A 1  1-4
Wat er op it skoareboerd stie nei 90 minuten wie net wat it wie. Oeverzwaluwen skoarde foar de thé twa kear út in frije traap, fieders wie de striid wol gelykopgeand. De Koudumers wiene iets feller en fisyk sterker. Nei de hite thé focht SDS him nei de 1-2 (frije traap Feiko dy’t troch Johan Postma it doel yntreaun waard) . Ek dêrnei besocht SDS it wol en wiene der kânskes, mar Oeverzwaluwen kounterde nei de 1-4. Klaas Okkema fan herte!!!

SDS B1 – JV Bolsward B1
Hjoed (wer) ferlern, 2-7 fan JV Bolsward. 10 wedstriden, 0 punten, 10 foar en 66 tsjin.
Gerrit Jan Veenendaal blessearre, Christiaan (wer) bleasearre. In dreech seizoen. Wol krigen de jonges kompliminten foar it spul, de ynset en de ienheid as team. Dat like der yn de rest net op doe der in pittige diskusje ûntstie oer de 5 tsjingoals (1-5). Oer en wer waarden ferwiten makke en it kaam der hast op del dat de keeper de skuld krige. Dat wie te maklik fansels, want der waarden by de goals troch mear fouten makke. En as ien skoare kin en hy docht it net is dat ek in ‘blunder’. It sette it team en de keeper wol op skerp. Hy kearde in penalty en noch in oantal flinke reddings. De spiler mei krityk yn de rêst wienen wol de earsten om mei de keeper te fuskjen nei it stoppen fan de penalty. Oare wike út nei Makkum. De lêste tsjinstanner fan de earste reeks en de ienige klup ûnder ús.
Klaas Pompstra

C1 bliuwt winnen
Met een speler uitgeleend aan C2 en een aan het uitslapen, reisde C1 zaterdag af naar Bolsward. Hier stond de uitwedstrijd tegen RES C1 op het programma.
Dat SDS in de competitie inmiddels ‘de naam’ heeft bleek al snel uit de spelwijze van RES. Met veel m/v achter de bal, gegroepeerd rond de 16, kon SDS er niet goed doorkomen. En de doorbraken die er wel kwamen werden mede door goed keepwerk van RES niet in doelpunten omgezet.
Daarbij stonden de SDS – vizieren niet echt scherp. Er is een aantal keren van afstand op goal geschoten, maar veel daarvan gingen 3-4 meter rechts naast…..
De ruststand van 0-0 mag ook nog een wonder heten, want een ‘fladderschot’ van RES leek naast het doel te rollen, maar mogelijk door het veld rolde de bal binnenkant paal en kon de SDS-keeper er nog net een voetje voorkrijgen.
Na de rust bracht SDS twee wissels in. Het spelbeeld was verder gelijk aan die van de eerste helft. Veel actie rond het 16-metergebied van RES. Invaller Jan Friso wist in de 8e minuut met een hard en zuiver schot van rechts de stand op 0-1 te brengen.
RES kon nog een enkele keer enig gevaar brengen, maar SDS stoorde steeds zo vroeg mogelijk, zo ook de keeper. Door buiten zijn 16-metergebied mee te voetballen kon het echte gevaar steeds op tijd gekeerd worden. Halverwege de tweede helft stond een SDS-verdediger oog in oog met de RES-keeper, 0-2 in de maak. Of het schot niet goed genoeg was of dat de keeper zo goed was, hoe dan ook, het bleef 0-1.
Later in de tweede helft werd de uitgeslapen speler ook nog ingebracht, de derde wissel dus. Deze was goed uitgerust, Ayanle wist met een slim schot rechts de RES-keeper te verschalken, dus toch 0-2. Dit was tevens de eindstand.
Het compacte spel van achteruit door RES verdient wel een compliment, zij wisten daarmee SDS vane hun bekende gevaarlijke combinaties af te houden. Met name de aanvoerster viel daarbij in positieve zin op. Natascha leidde de verdediging en knapte veel werk op; de verslaggever heeft veel bewondering en respect voor dit talent…

Terschelling C 2 – SDS C2

SDS C2 spile hjoed de útwedstriid op Skylge. Ûnder in skitterjende blauwe loft koene wy net winne. De earste helte krigen wy al direkt in penalty foar in handsbal. Christian skoorde resolut 0-1.
Skylge
kaam letter wer better in de striid en koe troch in flater fan ús keeper lykspul meitsje. Mei de rest stienen wy efter mei 2-1.
Nei de tee waard der ek fûl spile oan beide kampen, dit joech in spannende wedstriid. SDS kaam efterop mei 3-1. Troch goed wurkjen koe Christian noch in kear skoore en wie de stân 3-2. SDS rukte wer
kânsen en sette wer oan. Spitich genôch makke Skylge de 4-2 en rekken wy tusken wâl en skip. Wy binne der hjoed fijn op út west en haw in soad wille hân.
Jaap


Nijland E1 – SDS E3
Mooi combinatievoetbal, inzet en strijdlust. Toch met  9 – 0 verlies het veld aflopen. Ja, dan moet de tegenstander toch wel echt beter zijn. Conclusie van de heren leiders is dat de individuele klasse van Nijland dit keer de doorslag gaf!
We staan nu voor de winterstop. Vijf verloren, vier gewonnen. De poule was niet licht, met diverse E1 teams zoals Makkum, Nijland, Arum, Tzum, Stormvogels en Top, met jongens die dan ook ouder en langer zijn. Al met al is een zesde plekje ook ons plekje. Het voetbal gaat steeds beter en daarom is de winterstop een vervelende hindernis. Maar goed, eerst maar eens de zaal in.
Tjerk