Seleksjes 8-5

SDS League: Hylke Flapper 1e!!
7 mei 2010
Weppers freed 7-5
7 mei 2010

Foar sneon 8 maaie sjogge de seleksjes der sa út.

SDS 1 – Bant 1
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Tsjipke, Jelmer, Mark, Tsjalling, Harm, Redmar, Jaap, Robert en Jacob von W. 

SDS 2 – Hardegarijp 2
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Hendrik, Arjan, Anne, Freek, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon, Sytze, Syb, Hjalmar, Willem, Sjoerd van B en Dirk.

SDS 4 – de Wâlde 3 – giet net troch

SDS 5 – Trynwalden 4
12.00 der wêze
12.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype, Harm-Auke, Tjeerd, Anco, Auke, Christiaan, Aant, Ype, Klaas V., Daan en Marije Hiemstra.

Zeerobben 5 – SDS 6
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Harm Jan, Frans Pieter, Ids, Steffen, Gert Jan, Thomas, Jan, Bauke J., Doede, Bram, Peter