Seleksjes 30-3

Weppers freed 29-3
27 maart 2013
Ut- en ferslaggen 30-3
28 maart 2013

Dit binne de seleksjes fan sneon en ûnderoan stiet de seleksje fan SDS 2 foar moandei 1 april.

SDS 1 – WPB 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jaap, Elger, Sjoerd de Vries
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra

Nijland 2 – SDS 2
10.30: der wêze

12.00 : fuotbalje
Tjeerd, Ayanle, Sjoerd van B., Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Arjen, Anne, Jort, Robert, Willem, Sytse H, Henk en Pieter (grins)


QVC 2 – SDS 3
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Marten, Sytse K., Remon, Ids, Geert, Hendrik, Jentsje,  Stefan, Andries, Mark, Jan, Bote, Ralph, Gerlof Jan.
Riders: Sjoerd, Bote, Marten, Sytse

SDS 4 – Lemmer 2
11.45: der wêze
12.30: fuotbalje
Bram, Jelmer, Steffen, Jonathan, Broer Jacob, Arjan, Gert Jan, Jelle (?), Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Doede S,  Tseard,
Riders: Broer Jacob, Arjan, Jelle, Tseard

Top 4 – SDS 5
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje

Bertus, Wichard, Johan,  Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Lieuwe, Hans, Peter, Ype, Pieter Lieuwe, Jappie, Ronny, Manolito
,

Peaskemoandei
Minnertsgea 2 – SDS 2
11.40: der wêze
13.00 : fuotbalje
Redmar, Tjeerd, Ayanle, Sjoerd van B., Jelte P., Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik, Arjen L, Anne, Jort, Robert, Willem,  Henk