Ut- en ferslaggen 30-3

Seleksjes 30-3
28 maart 2013
Weppers snein 31-3
30 maart 2013

Alle útslaggen binne en al meardere ferslaggen.

    útslach
8:45 SDS D3 – SWZ D6  g..n.t.
9:00 SDS E4 – LSC 1890 E9  g.n.t.
9:00 SDS F4 – Makkum F2  g.n.t.
10:00 SDS B1 – ST Terschelling/AVV B1  1-1
10:00 SDS E5 – ST Arum/Stormvogels’64 E3  2-13
10:10 SDS F2 – Oeverzwaluwen F1  0-5
11:00 SDS MC1 – Annaparochie St. MC1  g.n.t.
11:45 SDS C1 – Frisia C3  5-1
12:30 SDS 4 – Lemmer 2  2-0
14:30 SDS 1 – Waterpoort Boys 1  3-0
14:30 SDS VR2 – Hielpen VR1  g.n.t.
9:00 CVVO D2G – SDS D1  5-2
9:00 Joure SC E3 – SDS E1  6-3
9:00 SJO JV Bolsward E4 – SDS E3  2-1
9:00 Heeg F1 – SDS F1  3-4
9:00 Blauwhuis F1 – SDS F3  4-1
9:00 Akkrum F4 – SDS F5  3-0
9:30 IJVC E2 – SDS E2  4-9
10:15 Holwerd VR1 – SDS VR1  0-4
12:00 Nijland 2 – SDS 2  1-3
12:00 Oosterlittens C1 – SDS C2  0-0
12:15 Franeker SC A2 – SDS A1
11 oere bij de brandweer
 5-1
13:15 FVC D2 – SDS D2  g.n.t.
14:30 QVC 2 – SDS 3  4-0
14:30 TOP’63 4 – SDS 5  2-6

SDS 1 – WPB 1
“Jim misse wol wat spilers bij it earste” dat seine sneontemoarn ferskillende minsken tsjin betsjoerslid fuotbaltechnyske saken, Durk Okkema.
“Dan binne wij op ús best” wie syn antwurd stéfêst. It die bliken dat de man gelyk hie. SDS die hielendal neat ûnder foar WPB dat wol aardich mear punten hat.
De earste helte einige mei in 0-0 en ek doe gie it aardich lyk op. Jaap Toering moast in pear kear fol oan de bal en hie it foaral ek drok mei meifuotbalje want de romte efter de ferdegening wie aardich grut.
De twadde helte waard foar de SDS-ers in spektakel stik. Mar leafst trije kear in doelpunt. Earst wie it Harm dy’t mei in fiere frije traap Dirk Yde wist te finen en dy “prikte” de bal yn de koarte hoeke. Grutte bliidskip dy’t noch grutter waard doe’t Jelmer Posthumus al frij gau dêrnei nei in koart partijtsje priissjitten, wêryn meardere SDS-er in 100 % kâns hiene, wol rekke skeat.
2-0: skerp bliuwe…pot yn it bakkie.
It hie noch efkes spannend wurde kind doe’t ynfaller Redmar Strikwerda mei read nei de kânt moast, mar WPB hie de klasse net mear om werom te kommen. Ek sij skoarden noch read en ek in hiel soad giel.
De rest fan de hiele famylje Sjaarda siet yn Drinte omdat se wat te fieren hiene en it hat fertuten dien dat Dirk Yde foar dizze partij werom kommen is want hij makke noch in wûnderbaarlik doelpunt troch alhiel op eigen krêft de hiele ferdigening fan WPB troch te rinnen en te skoaren.
3-0 einstân.

Nijlân 2 – SDS 2   1-3
Ien fan de spilers fan SDS 2 seach der sa nei út om wer ris te fuotbaljen dat hij fia de mail oan in wepmaster oanjoech: “No hoopje ik dochs echt dat wy moarn fuotbalje kinne, oars fret ik myn skuon op…………………………
Sokke útspraken jout skerpte oan en omdat de wedstriid yn Aaiposity trochgie, koe de honger nei de fuotbalskuon omsetten wurde nei honger nei doelpunten.
Mar leafst trije kear skoarde hij: Willem Wijnia.
Fierders waard der foaral yn de earste helte goed fuotballe, sa sei koach Marco Hoekstra.
Nijsgjirrich feitsje: B junior Almar Kramer makke syn debút yn SDS 2 neidat hij earst al in wedstriid bij de B’s spile hie.

QVC 2 – SDS 3
Wij kinne melde dat Mark Postma de wedstriid yn in twiit ferwurde:
Helaas verloren met @ff_sds III in Stavoren tegen QVC. Het was vooral Sta-achter. 4-0! #nieuwerondenieuwekansen

SDS 4 – Lemmer 2       2-0
Doe’t wij hearden dat de einstân 2-0 wie en fregen nei de doelpuntenmakkers krigen wij in oantal tige nijsgjirrige bijnammen te hearen. Wij hawwe begrepen dat dit Doede Sijsling en Jonathan Gaastra wiene.

TOP 3 – SDS 5    2-6
Wij witte dat it in oerwinning wie tsjin in TOP team mar hoe en wat en wa…….?

Holwerd Vr1 – SDS Vr1
” Wy froulju lizze jun allegear fest hiel betiid op bed. Moarnier om 10.00 oere moatte wy al oantrede tsjin en yn Holwert. #netústidenopsneon.”
Dat wie dúdlike taal op freedtejûn.
Sneon kamen se werom út Holwert mei in klinkende oerwinning fan 4-0 dus ús konklúzje is dat dit tige geskikte tiden binne foar Vr1.
Doelpunten wiene der fan Manon, 2 kear wêrfan ien in wrâldhakje, Sieta en Mette Postma. Foar Mette wie it it earste doelpunt bij de froulju.

SDS B1 – Sc Terschelling B1
De B’s moesten vandaag tegen Terschelling, 9.15 aanwezig, aangekomen op de Skoalleseize was het hoofdveld bedekt onder een laagje sneeuw.
Dus met een aantal spelers de “lijnen” uitgezet mbv bezems.
Na de bespreking was gelukkig alle sneeuw verdwenen en kon de oranje bal weer worden opgeruimd.
Weer gestart in een 4-4-2 opstelling, de eerste helft weer wat onwennig voetbal en sommige spelers komen niet geheel uit de verf in dit systeem.
Een groot compliment voor de complete achterhoede, die stond “als een huis” en gaven geen kans weg, en om verder niemand te kort te doen, Nies Douwe en Rink speelde beide een “bere”partij.
Na een zeer goede ingreep, gevolgt door een perfecte voortzetting van Nies Douwe kon Almar op de goal af sprinten en knap afronden en kwamen we geheel verdient op 1-0 voor.
Terschelling kreeg geen kans meer en dit was dus ook de ruststand.
Na de thee een iets ander beeld, Terschelling deed er een schepje bovenop en wij kwamen er haast niet meer aan te pas, op een enkele counter na.
Het voetbal was er wat uit, de spitsen werden niet meer, of net niet goed, gevonden en dus creeer je dan geen kansen meer.
Zoals zo vaak in het voetbal, kreeg Terschelling toch dat ene halve kansje, het was niet eens een fout achterin, en helaas de gelijkmaker, 1-1.
Op dat moment niet eens onverdient.Terschelling dacht aan meer en goeide er nog een schepje bovenop, iets waar wij niet goed mee om konden gaan, beide ploegen kregen nog wat halve kansjes, maar er werd niet meer gescoord.
Al met al voor de neutrale toeschouwer een verdient gelijk spel, maar wij hadden liever meer gehad.
Een compliment aan de grensrechter van Terschelling, ons allen bekend, Klaas Overal uit Easterein.
BK/JBB

SDS C1 – Frisia C3
Zaterdag 30 maart moest SDS C1 tegen Frisia C3. Het sneeuwde en de vaste ploeg heiten en memmen stond weer langs de lijn.
Door goede combinaties werd Frisia teruggedrongen en ontstonden al snel kansen.
Door een goede actie, scoorde Yward de eerste goal. we bleven goed voetballen, en daardoor volgde al snel een goal van Watze.
Het positiespel ging nogsteeds goed en Yward maakte nog een goal. daarna scoorde ik, (Piter) en toen was het rust.
Na de rust, speelden we niet meer zo lekker en daardoor kregen we ook een goal tegen.
toen na een tijdje gingen we weer wat beter voetballen en toen maakte Habtamu nog een goal.
de eindstand was 5-1, en ik vond het een mooie wedstrijd. 
Groetjes Piter van der Pol

YVC E2 – SDS E2  4-9
Na een spannende 1e helft was de stand 3-5.
In de 2e helft werd het uiteindelijk (met de wind in de rug) 4-9.
Jelle

Efkes Balje
Nettsjinsteande in alles bedweljemde geur fan gyros (feroarsaker Johan Otototolos) waard der juster jûn ûnder ideale omstannichheden balle. It gers wie net te lang, de winter wie út de grûn, de snie wie raand, de temperatuur  -0,2 ( it fielde as +0 op fuotbalskuonhichte), de wyn út it noardnoardeasten en reinwetter witte wij hast net mear wat it is.
De opkomst wie op nivo tanksij de froulju fan Hylpen, dy’t yn dizze winterske omstandichheden leaver yn kleandracht bliuwe. Sij wolle moarn net balje tsjin SDS Vr2 en dêrom tochten twa Vr2 froulju (Sanne en Ida): kom lit ús ek Efkes Balje. Sij waarden figuerlik mei iepen earmen ûntfongen want sa kaam it op 10 Efkes Ballers út.
It bliuw lang spannend 18-18 mar bij eintsjebeslút joech it de trochslach dat Pieter de Boer deadlik wie foar it doel. Hij wûn dus. Mei tank oan al dy goeie foarsetten, paskes en hurde wurkjen fan Pieter Vamaras, Johan Otototolos, Theodoracus en Sanne Yυναίκα.
Dêr koene OB, Aant, Harry, Ida en Klaas net tsjin op.

Heeg F1 – SDS F1
Na de eerste helft in de sneeuw stonden de mannen van F1 al met 0-4 voor tegen de koploper, Heeg was wat nonchalant aan de wedstrijd begonnen…

Na de rust en een beker limonade bleek dat Heeg zich goed had herpakt. In no time 2-4, maar met een zinderende 2e helft kon F1 de winst gelukkig houden. Uitslag 3-4.  En daarna scheen de zon! En dit zijn de foto’s
Gefeliciteerd mannen!
Karin Vermeeren