Seleksjes 28-11

Weppers freed 27-11
26 november 2009
SDS League: Wykpriis foar Jaap Trekhaak!
27 november 2009

De folgende spilers wurde moarn ferwachte. SDS 3 hoecht net, sij kinne al fêst de Sinterklaas ynkeapen dwaan.

Bant 1 – SDS 1 
12.30 besprekking
14.30 fuotbalje

Skelte, Ewout, Feiko, Marten, Feite, Erik, Jacob-K., Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Harm , Redmar en Mark. 

Hardegarijp 2 – SDS 2
11.15 fuort
12.45 fuotbalje
At it ôflast wurdt training yn Snits. Om 11.15 fuort.
Anne, Freek, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Harm Jan, Syb, Eeltje, Hjalmar, Robert en Dirk.

Woudsend 3 – SDS 4 
13.30 fuort
14.30 fuotbalje

Bauke, Remco, Geert, Andrew, Bote, Ralph, Erwin, Lieuwe Jan, Rudy,  Hendrik, Gerlof Jan, Jeroen, Frans Pieter en Pieter.

SDS 5 – Berlikum 4
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan,  Aant, Klaas K., Durk, Jacob, Ype T., Folkert R. en Jappie. 

Rijperkerk 3 – SDS 6  
12.55 fuort
14.00 fuotbalje

Ids, Jan Bouke, Steffen, Gert Jan , Sytse, Pytrik, Boudewijn, Johnny,  Thomas, Bauke Jan, Doede, Bram en Pieter K.

Oudega DA1 – SDS DA1  – giet net troch
11:15 fuort
12:30 winkelje
Anke, Anne Wil, Antje, Baukje Wytske, Chrissi, Hotske, Joutsen, Margriet, Marieke, Nynke, Sjoukje, Susan, Tsjerkje, Wiepkje en Wilma.

Workum A1 – SDS A1
11.30 fuort
12.45 fuotbalje