Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 24-9
23 september 2008
Weppers freed 26-9
26 september 2008

Hjir de seleksjes foar sneon.

SDS 1 – Nijland 1
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Dirk Y, Jaap, Floris

SDS 2 – ONT 2
11.15 der wêze
12.00 fuotbalje
Marten, Syb, Arjan, Jelmer, Dirk-Yde,  Anne, Redmar, Robert, Remco, Wichard, Dennis, Feite, Jan-Simon, Hjalmar

VVI 2 -SDS 3 
12.00 fuort
13.30 fuotbalje

JIldert, Bauke, Geert, Gerrit, Pieter, Eeltje, Ralph, Sybren, Andrew, Gerlof Jan, Jentsje, Gearard, Bote, Jeroen.
Sjoerd en Jan (lieders)

Bolswardia 4 – SDS 4
11.30 fuort
12.30 fuotbalje
Pytrik, John, Jelte, Lieuwe, Rudy, Ivo, Pieter, Bas, Gert Jan, Romke, Martijn, Doede, Bram, Frans Pieter, Tim

Foarút 3 – SDS 5 
12.51 fuort
13.30 fuotbalje
Klaas, Eddy, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Harm A., Daan, Tjeerd, Auke, Sipke, Aant, Piet, Johnny, Klaas, Jacob, Ype, Folkert. 

SDS DA1 -Oudega DA1
14.30 fuotbalje yn Easterein
Anne-Marije H., Nynke, Janneke, Wilma, Joutsen, Cindy, Anne-Marijke, Geartje, Sjoukje, Margriet, Anke, Anne-Will, Marleen en
Grietje.
Boukje-Wietske(nieuw) komt zaterdag even naar de wedstrijd kijken om 14:30.  Dit stimuleert de dames en krijgen we een mooi pot voetbal!!!
Groet Jan-Bouke
p.s (half twaalf is er ook frouljufuotbal.)

NOK A1 – SDS A1
9.10 der wêze (en net letter!)

9.25 fuort
Riders: Kooistra, vd Schaar, Strikwerda, Stuiver, Pompstra
10.45 spylje

We binne, op Wiebe Jan nei, foar it earst kompleet.
Dat betsjut 18 man mei en we meie mar 5 kear wikselje.
Tamme en Klaas ha ferline wike sneon nei Grou ta west foar de wedstriid GAVC A1-NOK A1.
We hoopje dat dit ‘reiske’, fansels de ynformaasje, fertúten docht foar de wedstriid fan moarn.
Remco, Freek, Jelte Pieter, Bauke Jan, Ewout, Jacob, Arjen, Andries, Doede, Wytze, Jarco Klaas, Wytse, Albert, Jort, Peter, Harm Jan, Elger, Ronald.
Wa is der net: Wiebe Jan (wurkje)

Wa binne der net:
Harm (paparapan)
Hendrik (lieder B1)
Jeroen (knibbel)
Sietse (knibbel)
Stefan (heit wêze)
Donny (stokbôle smare)
Willem (noch in bytsje mear lêst fan de ljisk)
Paul (it selde as Gerrit H)
Stefan (fysio)
Anco (Ivo)
Arjen van P. (grutte tean)
Sjoerd (faam)
Erwin (Poiesz)
Gerlof (balanse)
Coen (rêch)
Ronny (fervje)
Gerrit H (it selde as Paul) 
Jacob-Sjirk (knibbel)
Pieter Lieuwe (mais)
Willem V. (knibbelbannen)
Jelle (jaaie)
Christiaan (gel smarre)
Marco (spegel fêsthâlde)
Gerrit (drave)
Jappie (kut mei in dakje)
Trienus (ambu)
Durk O. (sa drok!)
Klaas V (wjirmen sykje)
Wiepkje (in finger oan barrels)