Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
25 november 2005
Wepperkes -sneon-
26 november 2005

Hjir hawwe wy wer de selekskes foar sneon. SDS 1 hoecht net. De seleksje foar SDS 3 is ús net bekend. Hjir de seleksjes:

SDS 2(út nei Urk 3):
Marten, Jan Simon, Tjeerd, Robert, Sjoerd, Arjan, Stefan, Bote, Gerlof, Ruurd, Tsjipke, Jeroen, Robert en Dirk-Yde.

SDS 35+(thús tsjin Anjum foar de beker):
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Tjeerd, Sipke, Aant, Roel en Ype B.

SDS 5(thús tsjin Oeverzwaluwen 4):
Pieter G. Gerlof-Jan, Geert, Bas W, Jeroen, Willem, Pieter
L., Johannes, Rudy, Rinse en Trienus.

SDS A1(thús tsjin Sint Anne A1):
Korné, Sybren, Redmer, Arjen, Douwe, Ralph, Geert, Jildert, Johannes, Jelmer, Pytrik, Malcolm, Andrew en Erwin.


Wa binne der net:
Harm (taskôger bij A1)
Gert-Jan (fermakket him oars yn ’t wykein)
Jos (skorst)
Willem (konten wâskje)
Remco van Dijk (dominostiennen oprêde)
Dennis (komt nei de winterstop wer)
Stoffel (busride)
Trinus te Jong (docht syn namme ear oan)
Folkert Rients Vellinga (lit namme feroarje yn te Jong)
Piet Kempe (pakt Wiegel of Hirshi Ali op)
Ype T. (opfangkursus foar ferliezende finalisten)
Douwe (fierstente te Jong)
Christiaan (putsje bij hûs)
Jacob P. (manuele terapy bedriuwe)
Sybren (gipspoat)
Gerrit T. (bekomme fan ’t trainen fan tiisdei)
Durk O. (A2 nei oerwinning loadse)
Syb (ferstoppet him foar Sinterklaas)
Feiko (spierscheuring, knietje)
Bauke (spierscheuring, kût)
Jehannes (weromslach)
Paul (enkelblessure, oprûn bij it korps?!)


Wa binne der noch mear net en wêrom
? Mail it ús.