Evenementen in november 2022

Nije weppers freed 23-10
21 oktober 2009
Utslaggen en ferslagen 24-10
23 oktober 2009

Marrum 1 – SDS 1 (beker)
12.30 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Feite, Erik, Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Harm, Redmar, Freek, Jaap en Arjan

BCV 2 – SDS 2 (beker)
11.50 fuort
13.30 fuotbalje
Ewout, Marten, Wichard, Bauke, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Syb, Eeltje, Mark, Hjalmar, Geert, Dirk

SDS 4 – Tzummarum 2
Foar de twadde kear giet dizze wedstryd net troch omdat de tsjinstanner al wer te min minsken hat. De folgende spilers bale as in stekker en binne tige teloarsteld .
Bote, Gerlof V, Ronny, Jeroen L, Lieuwe, Rudy, Hendrik, Pieter, Gerlof, Coen, Pieter

Ouwesyl 3 – SDS 5 (trochgeankâns 85,5 %)
11.15 fuort
12.30 fuotbalje
Sjoerd van B., Andrew, Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Sipke, Christiaan, Aant, Piet, Ype, Folkert R, Eddy en Daan 

Foarút  4 – SDS 6
13.00 fuort
14.00 fuotbalje

Ids de B., Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Igor, Boudewijn, Johnny,  Jan, Leandro,  Doede, Bram, Peter