Seleksjes 15-3

Weppers freed 14-3
13 maart 2014
Ut-en ferslaggen 15-3
13 maart 2014

Dit binne de seleksjes foar moarn. Wat foaral opfalt is dat der 5 spilers yndield binne bij twa alvetallen: Tjeerd de Vries, Hendrik Engbrenghof, Jurjen Eringa,Bauke Fopma, Ruurd Visser

SDS 1 – Workum 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Wytze, Jelmer, Marco, Dirk Yde, Jaap, Elger, Ayanle, Dirk, Hendrik, Tjeerd, Ruurd
Ass. skiedsrjochter René

SDS 2 – sc Stiens 2
14
.30: der wêze
15.45: fuotbalje
SjoerdvB, Bauke, Jelte P, Gerrit, Feite, Anne, Bote, Jort, SjoerdR, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem, Hendrik E.
Ass. skiedsrjochter: Klaas de Haan
 

SDS 3 – Makkum 3
11.05: der wêze
12.05: fuotbalje
Geert, Hendrik, Jurjen E, Broer Jacob, Sytse, Pytrik, Jentsje, Pieter, Andries, Remon, Doede S, Stefan

Nijland 3 – SDS 4  giet net troch

Oudega 2 – SDS 5 
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Gerlof Jan, Ids, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke,  Robert, Jan Simon, Hans, Robert, Ype, Pieter L, Jeroen, Ronny 
Ass.skiedsrjochter: Bertus Bootsma

SDS A1 – Heerenveense Boys A3 
10.55 der wêze
11.45 fuotbalje

Jelle, Allert, Pieter, Ruurd, Teun, Pieter, Jurjen L, Bauke, Lourens, Martijn, Wiebe, Almar, Pieter,
Flagger: Klaas Overal

Leovardia A2  – SDS A2
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Bauke F, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Remon, Stefan, Jan Fokko, Bote, Jorrit,  Jurjen E 
Flagger: Marco de Graaf