Seleksjes 12-4

Weppers freed 12-4
11 april 2013
Utslaggen sneon 13-4
13 april 2013

SDS 1 – BVC 1 
13.30 : der wêze
14.45 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Tsjipke, Sjoerd de Vries
Ass.skiedsrjochter : Klaas Pompstra

Olympia ’28 – SDS 2
12.30: der wêze
14.30 : fuotbalje
Tjeerd, Ayanle, Bauke, Gerrit, Feite, Jan-Simon, Hendrik,  Anne, Jort, Robert, Willem, Sytse H, Pytrik, Henk, Jan
Riders: Jeroen, Bauke, Willem, Jort

Oudehaske 2- SDS 3 
12.15: der wêze
13.30: fuotbalje
Arjen, Remon, Remco, Jentsje, Pieter, Andries, Mark,   Ralph, Gerlof Jan, Steffen, Gert Jan Hessels, Doede K, Thomas, Eeltje, Doede S, Ronny
Riders: Mark, Gerlof Jan, Jentsje, Ralph

SDS 4 – Oudega 2 fersetten nei tongersdei


SDS 5 – NOK 4
11.30: der wêze
12.10:  fuotbalje

Bertus, Johan, Harm Auke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Christiaan, Robert H, Lieuwe, Hans, Peter, Ype, Pieter,  Manolito

Wa binne der û.o. net?
Erik (skorst)
Grietzen (sjoch de Ljouwerter Krante fan hjoed)
Redmer (skorst)
Sjoerd van B. (lêst fan ‘e ljisk)
Hendrik E. (draaft leaver)
Geert (bekomme fan syn jierdeifeestje)
Bote (lêst fan it ankel, mar hy wit net hoe ’t dat kommen is)
Sjoerd R. (efter de froulju oan yn Estlân)
Jelte P. (keatspresentaasje yn Frjentsjer)
Marten (wurkje by de Poiesz)
Syb (op Brent en Lotte passe)
Ids (op it Skrok passe)
Stefan (op de auto’s passe)
Liieuwe vdB (gjin idee)
Wichard (bekomme fan AS Roma – Lazio Roma)
Pieter G (fiskje)
Willem V. (sjoch Lieuwe)
Klaas (mei A1 op paad)
Jappie (sjoch Wichard)
Jeroen W. (op de bern fan Ronny passe)