Seleksjes 10-5

Weppers freed 9-5
8 mei 2014
Ut- en ferslaggen sneon 10-5
10 mei 2014

SDS 1 – Berlikum 1
13.00: der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Kristian, Jacob, Wytze, Tjipke, Jelmer,  Mark, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Jelte P, Dirk,
Assistent skiedsrjochter: René Zijlstra


SDS 3 – Stormvogels 1
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Hendrik, Anne, Jan, Jurjen, Klaas Bouke, Broer Jacob, Sytse, Jentsje, Pieter, Andries, Remon R, Auke, Jan , Stefan v K, Bauke F.

Balk 4 – SDS 5
13.00: der wêze
14.30: balje
Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Hans, Robert, Ype, Klaas, Jeroen, Ronny, Daan

SDS A2 – St Dronrijp A2
15.15: der wêze
15.45: balje
Allert, Pieter de V, Stephan K, Ruun, Wietse, Foeke, Jort, Douwe, Remon, Jan Fokko, Bote, Jorrit 

SDS Vr 1 – Tzum Vr1
der wêze: op tiid
balje: 13.50

susan, neeltje ,amarins, tarina, gerryedou, sieta, jildou, hester,marije, neeltje, thessa, mette en ieda