Seleksjes 1 desimber

Wepperkes -tongersdei-
28 november 2007
Útslagen 1 desimber
1 december 2007

As alles goed gien is dan binne dit de mannen dy ’t it sneon dwaan moatte:

SDS 1 moat thús tsjin Zeerobben om 14.30. De seleksje fan SDS moat om 13.15 oanwêzich wêze. Sa sjocht de seleksje derút:
Skelte, Jacob-Klaas, Tsjeard, Floris, Dirk, Hendrik, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Henk, Tsjalling, Anne, Harm, Jaap en korné.

SDS 2 soe oefenje út tsjin Heeg 1 om 14.30. Dit giet oer.

SDS 3 moat om 12.30 út spylje tsjin Ouwe Syl 2. Dizze mannen binne der yn elts gefal by as sy om 10.56 klear stean yn Easterein:
Korné, Bauke, Marten, Arjen, Ralph, Remco, Jelte, Wichard, Anco, Pytrik, Wesley, Wouter, Jentsje en Jan.

SDS 4 moat ek tsjin Zeerobben(5), mar dan yn Harns. Sy fertrekke om 13.40 en balle om 14.30 mei de folgende mannen:
Sjoerd, Stefan, Erwin, Lieuwe, Ivo, Pieter, Romke, Rinse, Gearard, Coen, Pieter, Willem en Tiemen.

SDS 5 thús om 14.30 tsjin it altiten sympathieke AVC 4:
Jaap, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Harm-Auke, Tjeerd, Durk, Roel, Ype, Christiaan, Jan-Simon en Klaas.

Wa binne der net:
Erik (skorst)
Kasper (siik)
Mark (efter de Sweedske froulju oan)
Dirk Yde (de Bundaberg wer del)

Robert S (búk)
Douwe (knibbel)
Feite (Sinterklaasynkeapen dwaan tegeare mei de frou)
Jildert (Sinterklaaskado’s keapje)
Geert (Sinterklaaskadootsjes ynpakke)
Redmer (dichtsje)
Paul (Sinterklaas begeliedsje mei syn toeter)
Hjalmar (…)
Donny (…)
Syb (…)
Sybren (…)
Bote (telle by it sealkuorkebaljen)
Dennis (mei de frou de stêd yn)

Jeroen (bij frouljus fuotbal sjen)
Robert H. (knibbel)
Gerrit F. (wurkje)

Willem (bykomme fan freed)
Sjoerd R. (tarissingen meitsje foar liften)
Jos (studintsjes kneppelje) 

Frank (ûngetiidzje)
Steffen (by heit syn fluitsjen sjen )
Gerlof V. (hurd wurkje)
Gerlof J.(heit en mem wer nei it fleanfjild bringe)
Jeroen (foarsichtich syn noas oan it snúten)
Jappie (koache)
Gerrit H (Jimmy)
Johan (mei twa blesearde ankels mobyltsjes ferkeapje)
Rudy (nei opnames fan “Help, mijn man is klusser”)
Jacob-Sjirk (blesseard)
Bas de H.(Sinterklaascd’s ferkeapje)
Bas v.d. W.(genietsje fan syn frije tiid, mei de frou yn de stêd)
Trienus (knibbel)
Stoffel (jaaie … mei de bus)
Klaas M. (hús op ‘e nij ynrjochtsje)
Jacob (bij it 5de sjen)
Sipke (knibbel)

Ype B (slijmbeursontsteking ûnder de foet)

Aant (bekomme fan it búkfytsen op Mallorca)
Gerrit T (Jeska traine)
Folkert Rients (bij hynderriden sjen)

Witte jim wer sommige spilers sneon úthingje of kloppet der iets net, mail it dan nei
info@vv-sds.nl!