Sealfuotbal senioren

SDS siket nije jeugdtrainer (3)
9 januari 2004
Zandvoort (live)
9 januari 2004

Oprop oan alle senioren.

Sneontejûn 10 jannewaris is der yn de Greidhoeke in sealfuotbaltoernooi foar alle senioren fan SDS. Omdat de A-seleksje in koart wykein fuort is (Zandvoort) , kin der op nivo fuotballe wurde.

Jim kinne jim opjaan by Roel Sybesma. Doch dat wol foar sneontejûn.

Wa’t net meidwaan wol, mar dochs efkes in fuotbalgefoel krije wol, soene wy sizze: fan herte wolkom.