Zandvoort (live)

Sealfuotbal senioren
9 januari 2004
Futsal: SDS 1 rint út!
9 januari 2004

De kommende twa dagen is de A- seleksje der op út. In “geheim trainingskamp” sille wy mar sizze.

Dochs hawwe wy troch prima kontakten mei de hotelhâlder, de Chinees, de strânwacht, de eigner fan klup Marita en oare partijen in kânske dat wy wat “live”ynformaasje krije. Sa kinne wy dus net allinne sneon te middei genietsje fan de helden mar mooglik dit wykein ek.

Wy wachtsje ôf, mar bliuw it folgen de kommende twa dagen. En seker mei ADSL sil der belemmring mear wêze kinne.