SDS Wk leaugue (20 wedstriden)

Weppers tongersdei 17-6
16 juni 2010
Weppers freed 18-6
18 juni 2010

20 wedstriden binne der no spile en dat hie totaal 200 punten opleverje kind. De koprinner Jelle moat hjoed it earste plak diele mei in oare kenner. Mar de ferskillen binne  lyts. Pieter Kamstra wie de ienige dy’t fan te foaren Mexico fan Frankryk winnen seach mei 0-2. Noch ien dei te gean dan kin Willem de reade lantearne oerdrage oan Gearard Posthumus.

Begrutlik binne ek de posysjes fan Jacob Plantinga, Henk Postma en Boudewijn Kramer. Mar sij sille sizze: wij komme der oan.

1 Aant Hofstra Wommels 80
2 Jelle Wiersma Wommels 80
3 Syb Overal Easterein 75
4 Lisanne Stenekes Easterein 75
5 Bauke Dijkstra Easterein 70
6 Paul Reitsma Wommels 70
7 Hammie Westra Wommels 70
8 Feike Jorritsma Easterein 70
9 Douwe Durk Reitsma Easterein 65
10 D.”Altyd Boppeoan”N. Stiens 65
11 Klaas-Bouke Faber Wommels 65
12 Bas van der Weij Easterein 65
13 Tom & Pieter Wommels 65
14 Ate Feike de Boer Wommels 65
15 Jan Strikwerda Easterein 65
16 Tsjipke Okkema Wommels 60
17 Trienus de Jong Lollum 60
18 Andrew Feijten Easterein 60
19 Meinte Wesselius Wommels 60
20 Jan Simon Jelsma Easterein 60
21 Kees Adema Berlyn 55
22 Jesse Noordmans Spannum 55
23 Pieter Kamstra Easterein 55
24 Seriette Strikwerda Spannum 55
25 Bote Strikwerda Spannum 55
26 Anke van Asselt Wommels 55
27 Peter Sijbesma Easterein 55
28 Robert Sybesma Easterein 50
29 Jelte-Pieter Dijkstra Easterein 50
30 Jan Mulder Waaksens 50
31 Ids de Boer Grins 50
32 De Sippenserboys  Wommels 50
33 Hessel Yntema Wommels 50
34 Arjan Posthumus Wommels 50
35 Wilma Sjaarda Easterein 50
36 Lieuwe-Jan Yntema Wommels 50
37 Rixt/Reino Wommels 50
38 Lolke Hofstra Wommels 50
39 Bauke Jan Plantinga Easterein 50
40 Esther Hoitenga Wommels 45
41 Jan-Klaas Faber Wommels 45
42 Ruurd Boorsma Ljouwert 45
43 Johan Delfsma Wommels 45
44 Martin Rienstra Wommels 45
45 Hendrik de Jong Wommels 45
46 Jaap Toering Wommels 45
47 Sjoerd van Beem Wommels 45
48 Foeke Reitsma Easterein 40
49 Jan-Thomas Faber Wommels 40
50 Hendrik Eringa Spannum 40
51 Geartsje Klaversma Wommels 40
52 Immie Kamstra Hinnaard 40
53 Igor Kalinowski Wommels 40
54 Anne Stenekes Wommels 40
55 Sytze Kooistra Wommels  40
56 Klaas Dijkstra Ljouwert 40
57 Jacob van Wieren Wommels 40
58 Jeroen Brouwer Wommels 40
59 Jan Stenekes Easterein 40
60 Boudewijn Kramer Easterein 35
61 Jacob Plantinga Easterein 35
62 Henk Postma Wommels 35
63 Gearard Posthumus Heerenveen 30
64 Willem Wijnia Wommels 30