Weppers tongersdei 17-6

SDS WK league (17 wedstr.)
16 juni 2010
SDS Wk leaugue (20 wedstriden)
17 juni 2010

Oranje

Henk Bootsma kaam yn syn archyf dizze foto tsjin. Dat wiene nochris tiden.

Smoke
Fan it bestjoer fan SDS krigen wij ek noch in berjocht wat fan belang is at it fuotbal wer begjint:
Beste mensen, 
Inmiddels is er via Skoalleseize het verzoek binnen gekomen om niet meer te roken in de hal van het gebouw. Het gevolg van roken in de hal kan zijn dat de brandweer automatisch wordt gebeld, met gevolg dat er voordat je het weet ineens enkele brandweermannen voor de deur staan. De kosten hiervoor zijn 500 euro, en worden op de dader verhaald. Laten we als SDS voorkomen dat het gebeurt en roken we gewsoon gezellig buiten. 
alvast bedankt namens bestuur SDS

Underoan of boppeoan
De measte minsken dogge mei oan meardere WK leagues. Dat is mar goed ek. Want steane je bij de iene ûnderoan dan kinne je altiten noch wize nei de oare: “Dêr stean ik boppeoan”.
Wij kinne dan ek mei stellichheid sizze dat dizze wierheid klopt. De iene wepmaster hat it hjir dreech mar rint op it wurk neist syn kistjes fan grutskens. De oare wepmaster hat it bij SDS tige nei de sin, mar stiet op it wurk djip yn de degradaasjesône.

Inleveren materialen
Willen de leiders en trainers, die nog in bezit zijn van materialen zoals passen, sleutels, voetballen, shirts, enz., deze voor 21 juni a.s.  inleveren bij W.Twijnstra.
Mocht dit niet mogelijk zijn, willen jullie dan kontakt met mij opnemen hetzij telefonisch 0515-332570 of via e-mail:w.twijnstra@home.nl.
Met vriendelijke groet,
Willem Twijnstra, De Ljits 1, 8734 HL Easterein.


Jeu de Pelote
Juster is it 12e Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote wer begien yn Easterlittens. It partoer fan Wommels bestie juster tsjin Heerenveen allinnich mar út fuotballers. Sy wûnen mei mar leafst 8-1. Soenen der by Heerenveen ek fuotballers meidien hawwe?

De sfeer is goed……
De Peloters meie freedtejûn mei de Wommelser Feesten wer Pelote om 18.30 yn Littens.
Easterein moast juster tsjin Ljouwert.
Sjoch hjir foar it hiele programma en sa.

Sit yn it gat
Âld-SDS’er Arnoud Koster hat ek gjin sit yn syn gat. Hy gie fan ONS nei SDS, doe fan SDS nei SC Joure en kommend seizoen sil hy it yn de 1e-Klasse probearje by Oeverzwaluwen.

WK
Jûn wer it Wommelser Kampioenskip. It begjint om 20.00 op it skopfjild fan Wommels.

Harsens derby (235)
It fuotbaljen op it WK yn Súd-Afrika is noch net echt spektakulêr. Dit is oan ’t no ta dan ek dúdlik ien fan de hichtepunten: