SDS WK-League: stân moandeitejûn 23.00 oere

Weppers moandei 28-11-2022
28 november 2022
SDS-nijjierssit op sneon 7 jannewaris 2023
29 november 2022

Wedstriid 29:  Kameroen- Servië                  3-3

Betink it mar, 3-3 ynfulle foar dizze wedstriid.
Net ien dus. Wol 18 man/frou dy’t in gelykspul betocht hiene.
Ek wol in pear mei 2-2. Mar ek dat is mar 5 punten wurdich.

Wedstriid 30:  Brazilië – Zwitserlân  1-0

Der wiene mar twa  (Kris Gaastra en Habtamu de Hoop) dy’t net in oerwinning fan Brazilië) betocht hie.
Opfallend is dat fan dy 53 oaren der mar 2 binne dy’t 1-0 foarsein hawwe en dus de 10 punten binnen slepe: Skelte Anema en Grietzen Broersma

Wedstriid 31: Zuid-Korea – Ghana        2-3

Anne Stenekes, Marc & Robert Hoekstra en Wiebe Heeres sieten op it puntsje fan de bank doe’t de 10 minuten blessuretiid yngie. Bliuwt it 2-3 dan skoare de earste 2, wurdt it noch 3-3 dan is Wiebe de spekkkeaper.

It bliuwt 2-3 en dus hat Wiebe 0 punten en Anne, Robert & Marco 10  punten der bij.
Der wiene noch in stik as 9 dy’t de toto goed hiene (winst foar Ghana) en sij krije ek noch 5 punten

Wedstriid 32: Portugal – Uruguay    2-0

Johan Delfsma en Wiebe Heeres hawwe 2-0 opskreaun foar dizze wedstriid. Dat levert harren 10 punten op.  27 oaren hawwe noch 5 “totopunten” helle.

 Spannende tuskenstân

Wat in spanning boppe-yn. Wij hawwe 4 koprinners: Bote, Jilles, Sjoerd de Boer en Tjitse.
4 man lizze op de loer mei 5 punten efter en 4 hawwe 10 punten efterstân.

Underyn moat Jacob Klaas syn lantearne diele mei Okke van der Kamp.
Sij hawwe 75 punten.
Mar ien goeie dei en se hawwe 4 man dy’t op 80 punten stean te pakken

Stân Wa? Wenplak Stân op moandei
23.00 oere
1 Bote Strikwerda Wommels 125
2 Jilles Reitsma Wommels 125
3 Sjoerd de Boer Wommels 125
4 Tjitse Postma Wommels 125
5 Grietzen Broersma Ljouwert 120
6 Marc en Robert Hoekstra Easterein 120
7 Skelte Anema Mantgum 120
8 Wessel Wijnja Hidaard 120
9 Aant Hofstra Wommels 115
10 Eeltsje Bootsma Wommels 115
11 Pieter Kamstra Easterein 115
12 Rick Hendriks Easterein 115
13 Bas van der Weij Easterein 110
14 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 110
15 Anne Stenekes Wommels 105
16 Douwe-Jan Vellinga Wommels 105
17 Eeltje Postma Wommels 105
18 Jimmy Pesto jr. Wommels 105
19 Jurjen Eringa Rien 105
20 Wiebe Heeres Wommels 105
21 Gert-Jan Hiemstra Easterein 100
22 Gerwin Sijbesma Wommels 100
23 Hendrik ‘Lewantoski’ Eringa Spannum 100
24 Jan Friso Bruinsma Wommels 100
25 Johan Delfsma Wommels 100
26 Lourens van der Pol Easterein 100
27 Simon van der Vaart Spannum 100
28 Sybren Beert de Jong Wommels 100
29 Auke Eringa Wommels 95
30 Dirk Stegenga Easterein 95
31 Frank Bervoets Wommels 95
32 Habtamu de Hoop Wommels 95
33 Hendrik de Jong Wommels 95
34 Jaap Toering Wommels 95
35 Klaas Bouke Faber Wommels 95
36 Kris Gaastra Ljouwert 95
37 Pieter Wijnia Wommels 95
38 Rudmer Jesse en Rinse Joustra Wommels 95
39 Sjoerd van Beem Wommels 95
40 Tom Wijnia Wommels 95
41 Willem Wijnia Wommels 95
42 Brend Toering Wommels 90
43 Frans-Pyter Terpstra Wommels 90
44 Jelmer Posthumus Wommels 90
45 Pieter Sijtsma Wommels 90
46 Seriëtte Strikwerda Spannum 90
47 Hendrik, Tim en Fenna Sweering Easterein 85
48 Lisa en Tineke Hoekstra Easterein 85
49 Tsjalling Sikma Dronryp 85
50 Annejan Hallema Wommels 80
51 Broer Greidanus Wommels 80
52 Jan Mulder Waaksens 80
53 Lolke Hofstra Wommels 80
54 Jacob-Klaas Haitsma Wommels 75
55 Okke van der Kamp Oudega 75