SDS Vr.1 op syk nei nije spylsters!

SDS-League: ‘Bijna de Besten’ pakt de wykpriis!
12 mei 2021
SDS-League: Dûbel priis! ‘BarbEeltje’ kampioen en ‘MarkrEeltje’ de wykpriis!
17 mei 2021

Foar oankommend seizoen is SDS Vr.1 op syk nei froulju dy’t it team fersterke wolle.
Op dit moment spilet SDS Vr.1 yn de 3e klasse.💪

SDS Vr.1 traind noch in oantal kear dit seizoen.
Liket it dy leuk?
Kom moandei en/of woansdei fan 20.00 oant 21.15 oere meitrainen.
Of nim kontakt op mei Seriette Strikwerda; 06-46531453