SDS Rotterdam?

Opstellingen en oare nijtsjes
7 november 2003
Emosjonele topper Warkum-SDS
8 november 2003

It is ús no dúdlik werom Stefan van Krimpen fanút Rotterdam by SDS fuotbaljen kommen is. It bliket dat ek Rotterdam net sûnder SDS kin. Hjir hawwe sy allinnich gjin fjildôfdieling. Sa moast Stefan dus wol nei Easterein om op it fjild fuotbalje te kinnen. Sjoch hjirûnder foar hun site:

Website SDS Rotterdam

P.s. Sy hawwe dêr wol in frouljusôfdieling.