Opstellingen en oare nijtsjes

Ferslach ferlies SDS 1 futsal
5 november 2003
SDS Rotterdam?
7 november 2003

Hjir de opstellingen en oare wittenswaardichheden foar kommende sneon. Út betroubare bron hawwe wy fernaam dat ek ús tsjinstanners op de website sjogge foar de opstellingen. Nim it dus mar mei in korreltsje sâlt.

*Earste: Broer-Wiebe, Floris, Feite, Jan-Simon, Gert-Jan, Anne, Harm, Durk-Yde, Robert, Marco, Jacob-Klaas, Skelte, Dennis, Wichard?
 
*Twadde: Marten, Syb, Frank, Jos, Willem, Pieter, Stefan, Harm-Auke, Henk, Jan, Arnold, Jentje, Jeroen W.
 
*Blesseerd: Hendrik, Samme, Tseard, Auke, Gerrit, Gerrit, Chris, Jappie, Wichard?
 
*Oan it wurk: Donny

*Lieder: Christian Hoekstra is sneon lieder by it earste.
 
*FEEST: de Brouwers; Anne en Ina binne 30 jier troud. Sy binne dit wykein mei it hiele gesin nei Center Parcs. Fan herte lokwinske en we hope dat we dit wykein sûnder jim kinne. (Mocht dit kinne dan kin Ina ris faker in wykein boeke).

*Beker: SDS 2 spilet sneon 22 novimber foar de beker tsjin Kollum 2.

*Útslach: It is ús noch net bekend hoe ’t SDS 2 seal juster tsjin Friesland 6 spile hat. Wa wit it? Mail nei info@vv-sds.nl