SDS League ynfulle!

Weppers freed 13-2
12 februari 2015
Útslagen sneon 14-2
14 februari 2015

Moarn moat foar 19.00 oere de SDS League ynlevere wurde.
It dielnimmersformulier kinne je
hjir fine.

It is eins hielendal net sa dreech om in team gear te stallen. Sa kinne je b.f. ek allinnich mar SDS’ers opstelle:

Feite de Hahn(DOR) op goal en Poulsen(AZ)Walstra, Marzo(HEE)Reijnhoudt, Feiko Broerse(PEC)ma en Peters(WII)ybesma efteryn.
Op it middenfjild Klaassen(AJA) Kamstra, Clasie(FEY) de Haan en Schilder(TWE)sbedriuw Brouwer.
Foaryn dan noch Almar Kramer(ADO), Hendrik de Jong(PSV en Plet(GAE) Roersma. 
Efentueel kinne je Martin Rienstra(PEC) en Willems(PSV) Wijnia ek noch opstelle.

Súkses!