Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 2-2
1 februari 2012
Weppers freed 3-2
3 februari 2012

Jim kinne hjir wer alles fine oer de twadde helte fan de
SDS League 2011-2012.

De nije spilerslist is der wer
(klik
hjir).

De útlis en puntentelling en sa foar de twadde helte fan it seizoen 2011/2012 kinne jim
hjir fine.
Jim team moat ynlevere wurde foar
sneon 11 febrewaris 19.00 oere!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan
Competitiemanager.nl)


As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en eltse tongersdei hinget de nijste stân
yn ‘e fuotbalkantine.

Hjir kinne jim it formulier fine:
hspace=0

*Spilerslist SDS League
(dit formulier leit ek yn de kantine
of is te krijen by Willem Wijnia)

Sjoch
hjir foar û.o. de spulrigels.