SDS League: De Ideale Elf

Redaksje op wurkbesite
13 december 2003
Ljouwerter Krante meldt fraude
15 december 2003

Hjirûnder kinne jimme wer sjen welke spilers jimme dizze wike as beste kieze koenen yn jim team. De measten sitte der wer in moai ein nêst. It sil my benije wa at de wykpriis wint.

De Ideale Elf:

Bron: www.vi.nl