SDS League: Burger King olé!

Weppers woansdei 17-12
16 december 2008
Weppers tongersdei 18-12
17 december 2008

It is op ‘e nij Ralph Wariman dy ’t mei syn “Ruftfangers” de wykpriis pakt. De goal fan Van de Beukering joech fansels wer de trochslach. Ralph kin no mei de Kryst efkes útgebreider mei de frou út iten by de Burger King……….
Photo

“Team Toering” fan Jaap Toering stiet noch altiten boppe-oan mei 9 punten foarsprong op nûmer 2, Mark Postma.

It “30+team” fan Aant Hofstra kin hast de flagge út hingje. Hy kin de poedelpriis hast net mear ûntrinne.

Der binne noch 2 kompetysjerondes te gean foar de ein fan dizze SDS League. Mei de nijjiersresepsje op 3 jannewaris hoopje wy mei de einstân fan de SDS League te kommen. Kom dus allegear!

Sjoch hjir foar de nijste stân.
wike 11.