Weppers tongersdei 18-12

SDS League: Burger King olé!
17 december 2008
Weppers freed 19-12
19 december 2008

Pay-Day A-seleksje! 
Tongersdei nei de afslútende training graach betelje foar it uitje!
Dus genoch jild mei nimme.
Oermeitsje mei ek, dan dit graag ek foar tongersdei dwaan.
Ferjit it net a.u.b.
Groetnis,
Marten

SDS 3 JILD MEI!! 
Soenen de minsken ut de C-seleksje jun 15 euro meinimme wolle. Der binne nog sa’n 10 jongens dy’t betelje moatte!! Nim allegear it jild jûn dus mei en foar de minsken dy’t der net oan foldwaan kin, bring it dizze wike even by Jan Stenekes lâns (skoallestrjitte 50, easterein).
Groeten Jan

De Treffer wurdt klear makke

It sil yn de jierren 90 west ha dat de Treffer op dizze wize yn elkoar set waard. No wurdt it dien bij Hanzedruk yn Boalsert en binne it foaral masjines dy’t it wurk dogge.

Amateurvoetbalspel
Trije SDS -ers dogge mei oan it amateurvoetbalspel regio Snits.  De earste helte fan it seizoen sit der op en tuskenstân kin opmakke wurde. Fan de totaal 175 dielnimmers sjocht it mei de SDS-ers der sa út:
plak 43 – Lolke Hofstra        59 punten
plak 59 – Minne Bonnema     55 punten
plak 92 – Aant Hofstra        50 punten

Persiflaasje
Fan ’t simmer waarden wy deasmiten op de tillevysje mei in reklame oer fuotbaljende Brazilianen op in fleanfjild dy ’t mei fan alles oan it fuotbaljen wienen. Yn Ingelân hawwe se hjir no in prachtige persiflaasje op makke: