SDS League: As in Speer(JdJ) pakt de wykpriis.

Wepperkes -tiisdei-
11 april 2005
Wepperkes -woansdei-
13 april 2005

Dizze wike pakt As in Speer fan JdJ(foarhinne J Casper) de wykpriis. Mei 42 punten bliuwt hy OKB fan SS(??!!) krekt 1 punt foar.

“Casper” giet “as in speer”.

Ús ienige anonieme coach docht dizze wike goeie saken. Hy giet mei syn team, Fan de flier op ‘e salder, fan 21 nei 8.

Boppe-oan stiet noch altiten Sibe’s sjokkers(SdS). Hy stiet 5 punten foar op Iced Earth United fan RJ(de skoansoan fan JdJ). Schj(n)appie(IdB) rint 10 punten yn op Sibe en stiet dielt 2e.

Schj(n)nappie sjocht it hielendal sitten…….

Ûnderoan stiet noch altiten ús Flyer TdB. Hy hat noch 3 punten efterstân op de nûmer ien nei lêst, No de bern mar fan RW.

Groeten, Willem.

Hjir de nije stân:
wike 7.