SDS giet foar keunstgêrs!

Weppers moandei 10-11
10 november 2014
Weppers tiisdei 11-11
11 november 2014

Sa ’n 40 jeugdleden fan SDS stienen moandeitejûn foar it gemeentehûs yn Wommels om de polityk noch ien kear dúdlik te meitsjen dat SDS dochs wol hiel graach keunstgêrs hawwe wol.


Wy binne dan ek o sa bliid dat it slagge is. De gemeenteried stelt it bedrach beskikber wêr ’t De Skoalleseize om frege hat en wat ek minimaal nedich wie om de klaaiboksen te fernijen en it keunstgêrsfjild oan te lizzen. It wie no of nea!
Wy binne as SDS de lju fan de Skoalleseize dy ’t jierren harren nekke útstutsen hawwe om dit foarelkoar te krijen dan ek tige tankber.

Skoalleseize tige by tige!

Hjir it ferslach fan Fedde Wiersma fan de Skoalleseize:
De gemeenteraad van Littenseradiel heeft maandagavond ingestemd met het voorstel van burgemeester en wethouders om naast de eerder toegezegde 251.000 euro een aanvullende bijdrage van 161.000 uit te trekken voor de renovatie van de kleedboxen, de renovatie en de vergroting van het B-veld en de aanleg van een kunstgrasveld op het A-veld van sportcomplex De Skoalleseize in Easterein.

Een amendement van de fractie van SAM (5 zetels) om de gemeentelijke bijdrage terug te brengen van 412.000 euro naar 345.000 euro, kreeg alleen de steun van de VVD (2 zetels). De fracties van FNP (4 zetels) en CDA (ook 4 zetels) stemden tegen het amendement. 
De raadsleden van SAM lieten na afloop van de raadsvergadering zien dat ze sportieve verliezers zijn: zij waren de eersten die bestuursleden van SDS en de Skoalleseize feliciteerden met dit succes.
Fedde

Nei dit grutte súkses binne wy der noch net. In grut part fan it jild is no beskikber, mar noch net it hiele bedrach om alle kosten te dekken. SDS hat al in keunstgêrs-kommisje opsetten dy ’t dwaande is om aksjes op te setten. Sy sitte fol ideeën, dus dat komt hielendal goed.
Hawwe jim ek noch ideeën, mail se dan nei info@vv-sds.nl!

Wat ús oanbelanget sneon allegear der mar ien op keapje yn de kantine dan hawwe wy alfêst in begjin foar it nije keunstgêrsfjild!!