SDS F1 overtuigend kampioen!

SDS 1 seal wint yn ‘e polder
28 november 2002
Boek: SDS 50 jier
2 december 2002

It earste sântal fan ús jongste jongerein is hjoed yn Nijlân kampioen wurden mei 27 punten út 10 wedstriden. Mar leafst 96 doelpunten foar en mar  8 tsjin. Fan herte lokwinske jonges, lieders en trainers! Hjir steane de spilers op’e foto mei harren lieders Chris en Siep. De trainsters binne Attie Scheltema en Annette Kooistra (foto A.Vink)

Kampioensfoto SDS F1

Mear foto’s: SDSF1_1  SDSF1_2  SDSF1_3  SDSF1_4  SDSF1_5  SDSF1_6