Boek: SDS 50 jier

SDS F1 overtuigend kampioen!
30 november 2002
SDS 1 seal wint fan Heerenveen
5 december 2002

Der binne noch altiten boeken te krijen oer 50 jier SDS. Mear as 100 siden oer de history fan SDS. Je kinne der alles yn fine oer it begjin fan SDS,  SDS 1, 2, 3, 4, de feteranen, frouljusfuotbal by SDS en de Treffer. Der steane skitterende foto’s yn. Echt in oanrieder. Hy kostet mar 3 euro en is te krijen by Willem Wijnia. Mail nei info@vv-sds.nl .